Voor- en tegenstanders van de Zuidelijke ringweg

geplaatst in: Artikelen, nr 1, januari 2016 | 4

In de Oosterpoorters van het afgelopen jaar hebt u al veel kunnen lezen over de komst van de Zuidelijke Ring en de veranderingen die deze nieuwe ondergrondse weg voor de buurt met zich mee zal brengen. Het Buurtoverleg, het overlegorgaan van de Oosterpoort, staat positief tegenover de komst van de Zuidelijke Ring, maar heeft nog een aantal kritische vragen.

Ringweg ZuidVoor- en tegenstanders

Naast voorstanders zijn er echter ook tegenstanders: de kap van bomen, de verandering van verkeersstromen, het afdammen van het Winschoterdiep en het mogelijk wegvallen van loop- en fietsverbindingen tussen de Oosterpoort en Helpman worden hierbij vaak genoemd.

Vereniging Groningen Verdient Beter

Afgelopen maand las u een (ingekorte) ingezonden brief van Vereniging Groningen Verdient Beter, met hierin een opsomming van de grootste problemen die deze vereniging met de komst van de Zuidelijke Ring ziet ontstaan. De vereniging ziet zich niet vertegenwoordigd door het Buurtoverleg en roept met de ingezonden brief de bewoners van de Oosterpoort op, zich te verzetten tegen de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring totdat er een nieuw, beter plan is. De vereniging hoopt op een diepere en bredere tunnel met vluchtstroken en betere aansluitingen bij het Julianaplein en het Oude Winschoterdiep.

Om- en aanwonenden de Linie

Als reactie hierop hebben enkele bewoners van de Linie, waaronder de voorzitter van het Buurtoverleg, nogmaals hun mening verwoord en aangegeven dat zij het huidige plan voor de Zuidelijke Ring zien zitten en graag willen meewerken aan de invulling ervan. Hoewel er inhoudelijk niet wordt ingegaan op de argumenten van Vereniging Groningen Verdient Beter, is het duidelijk dat de bewoners van de Linie veel waarde hechten aan de huidige plannen en de bezwaren van de vereniging niet als zodanig ervaren.

Wat vindt u?

Als redactie van de Oosterpoorter vinden we het vooral tijd worden dat de voor- en tegenstanders van de nieuwe Zuidelijke Ring elkaar in een dialoog ontmoeten en zijn benieuwd naar wat ú vindt van de plannen. Worden we er echt zoveel slechter van, zoals de Vereniging Groningen Verdient Beter dat vorige maand uit de doeken deed, of worden we er vooral heel veel beter van, en worden veel fouten uit het verleden nu eindelijk hersteld, zoals de bewoners van de Linie van mening zijn?

Laat uw stem horen! U kunt ons bereiken via oosterpoorter@gmail.com en u kunt natuurlijk altijd op onze Facebook pagina reageren.

We hebben beide ingezonden brieven hieronder onverkort gepubliceerd, zodat u de argumenten van beide partijen tegen elkaar kunt afwegen.

Ingezonden brief: tegenstanders

Verdiepte ligging ZRW: wat zijn de consequenties voor de Oosterpoort en de Linie?

De uitvoering van de aanleg van een nieuwe Rijksweg dwars door de stad, komt dichterbij. De samenwerkende overheden onder leiding van Rijkswaterstaat, de Provincie en Gemeente, doen er alles aan om u, bedrijven, bewoners en instellingen te doen geloven, dat het er beter, sneller op wordt. De nadelen en de grote risico’s worden ook helderder.  Niet alleen risico’s in kosten en vertragingen in de stad, maar ook in de gevolgen voor de Oosterpoort en de Linie. De aanleg, en de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bedrijven, fiets- en autoverkeer.

Het is duidelijk dat de overheden  bij de huidige aanpak geen oplossingen bij de hand hebben voor de toename van luchtverontreiniging. Noch voor toename van het veiligheidsrisico’s van een te smalle tunnel door de wijk, voor om -en aanwonenden en bedrijven. En Niet te vergeten de deelnemers in het tunnelverkeer.

Uit extra onderzoek blijkt, dat er een daadwerkelijk veiligheidsrisico zit in het huidige ontwerp en.. als gevolg van de besluiten van de Minister. De meeste partijen in de Gemeenteraad steunen nu nog de besluiten van de Minister.  Het zou immers: Beter worden en wellicht zelf slimmer? Mooier vooral.

Het extra onderzoek, de vele brieven van bewoners en ook van Groningen Verdient Beter over de huidige en toe te nemen onveiligheid en (externe veiligheid) tonen aan, dat het risico voor calamiteiten in de tunnel, aantoonbare risico’s heeft voor om- en aanwonenden. Eerder bleek dit al bij het vaststellen van het bestemmingsplan Oosterpoort/De Linie in 2010. Het onderzoek van de GGD liet al geen twijfel bestaan over de veiligheidsrisico’s vanwege de externe veiligheid, luchtkwaliteit en vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige Ringweg: Dag en Nacht. Ook dat vervoer blijft bij een nieuwe half open tunnelbak plaats vinden en neemt toe vanwege vervoer LNG (vloeibaar aardgas) per vrachtauto van en naar de Eemshaven.

De huidige Ringweg heeft bij aanleg al veel protest opgeleverd. Honderden monumentale en gewone bomen werden gekapt. Nu gaan er weer ruim 1350 meest monumentale bomen in het talud en in het Sterrebos/Papiermolenpark tegen de vlakte. Komen er nieuwbouwbomen voor terug en vindt compensatie ergens plaats waar niemand het nog weet. Overheden zijn hardleers als het gaat om verkeer en ongebreidelde economische groei. Ten koste van leefomgeving, bomen, toename luchtverontreiniging en toename onveiligheid voor allen.

De Raad van State heeft na beroepen, het tracebesluit van 29 september 2014 nog in onderzoek, na een uitspraak op 19 september. De overheden willen hun foute besluiten natuurlijk ‘repareren’ omdat het beter zou zijn voor Stad, wijk en Ommeland: Een doorgaande rijksweg met nu 80 km door een stad.  Tal van kleine loop- en fietsverbindingen en zelfs van een belangrijke water-en vaarverbinding, door het afdammen voor de komende 100 jaar van het Oude Winschoterdiep (zie ook www.oudewinschoterdaipopen.nl)

Wat u er voor terug krijgt, valt goed te zien in www.arz.nl: Ter betovering: Zie en alles wordt nieuw en u krijgt er een Zuiderpark voor terug…….

Eerst zien en dan geloven? Nee eerst nog drie keer nadenken. Pas op de plaats maken. Stoppen met voorbereiden, omleggen en vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen. Stoppen met aanbesteden. Maak een beter plan: Diepere tunnel, betere aansluitingen bij het Europaplein , ook voor werknemers en bedrijven. Betere Ringweg voor omwonenden en wijken en buurten. Bouw aquaducten bij Julianaplein en in het Oude Winschoterdaip.

De overheden,  juist ook vanwege de al gebleken miljoenen, die de plafondprijs   ook hier ver en ver zullen overschrijden, moeten gestopt worden met deze waanzin. Het lijkt wel een nog net niet dodelijke politieke omhelzing.

Bewoners van de Zuidelijke Wijken hebben zich georganiseerd in Vereniging Groningen Verdient Betere ZRW.

Wat u kunt doen: Doe met ons mee en geef u op.

Mail, bel, schrijf aan de uw favoriete politieke partij in de Gemeenteraad, Provinciale Staten en in de Tweede Kamer. Adressen en mailadressen van kamerleden,  statenleden, gemeenteraadsleden verstrekt u via mail Groningen Verdient Beter

Ingezonden brief: voorstanders

De “werkelijke” gevolgen van de ombouw van Ring Zuid voor Oosterpoort en de Linie

In de vorige Oosterpoorter stond een nogal stemmingmakende ingezonden brief over de Ring Zuid, met een opsomming van negatieve gevolgen en dat er nu gestopt moet worden met dit plan.

Gelukkig zijn er veel direct omwonenden die er heel anders over denken.

Natuurlijk zijn er andere oplossingen te bedenken, zoals: de weg helemaal weg…, geheel in een diepe tunnel. Maar helaas verkeerstechnisch of financieel onmogelijk of omdat het de aansluiting bij het Julianaplein onmogelijk maakt… Helaas!

Het nu voorgestelde plan lost grote fouten uit het verleden op en worden we eindelijk verlost van het lelijke obstakel dwars door onze wijk. De weg gaat ondergronds tussen Oosterpoort en De linie, het Sterrebos wordt hersteld, de leefomgeving wordt gelukkig dus een stuk beter. Geen files meer op de Ring doordat de doorstroming op de Ring veel beter wordt zonder stoplichten.

Je kan je blijven focussen op eventuele negatieve gevolgen en blijven vechten tegen windmolens, maar het heeft meer zin om in dialoog met de plannenmakers samen voor een goede en soms betere oplossing te kiezen. Waar liggen de knelpunten, welke wensen van omwonenden kunnen we alsnog verwezenlijken. Soms stoot je je neus, soms krijg je wat voor elkaar, maar ga ervoor! Als je overal op tegen bent, gebeurt er niks… en dat jaren lang!

Gelukkig zijn er omwonenden die meedenken en de invulling van het “Zuiderplantsoen” gaan oppakken in samenwerking met de ontwerpers en het CBK. Ook het Buurtoverleg Oosterpoort maakt zich sterk voor de verbeteringen en heeft er al voor gezorgd dat het kruispunt Meeuwerderweg/Griffeweg meegenomen wordt in de aanpak. Maar er blijven natuurlijk genoeg wensen over waarvoor te strijden valt zoals: een goede/fraaie beveiliging van de tunnelgaten; tunnellucht-afzuiging; de fietstunnel onder het spoor bij de Esperantokruising; het Oude Winschoterdiep bevaarbaar houden. Hoe meer we gedaan krijgen hoe beter. En hoe sneller de Aanpak Ring Zuid start, hoe eerder we van de verbeteringen kunnen genieten.

Om- en aanwonenden Ring Zuid, De Oosterpoort en De Linie.

4 reacties

 1. anja

  Eerlijk gezegd geloof ik niet in die weelderige bossen op de ‘deksels’, want een boom heeft daar toch geen ruimte om eens lekker in te wortelen en te aarden? Vrees dat het zal uitdraaien op wat deerniswekkend struweel zoals de sneue potplantjes die men op het Damsterplein “bomen” durft noemen.

 2. Friede Mulder

  Wat mij betreft mogen ze eerst stoppen met die plannen. Er gaat teveel verkeer door wijken heen en dat lijkt me niet goed. Er zijn mensen geweest die andere plannen hebben bedacht die minder inpact hebben op de leefbaarheid van Groningse wijken. Waarom kan er niet een rondweg verder om groningen heen worden gelegd. Dan moet er maar een stukje natuurgebied aan geloven. We hebben daar genoeg van.

 3. Kars Marnink

  Als de nieuwe ringweg wordt gebouwd zal dit zonder twijfel een forse verbetering betekenen voor de Oosterpoortbewoners die nu tegen het viaduct van de ringweg aankijken. Wie wel eens in de Meeuwerderbaan komt zal dit direct beamen. Er zijn echter ook een paar reële nadelen. De directe aansluiting van de Oosterpoort op de ringweg komt te vervallen en het wordt flink drukker op de Griffeweg. Daarnaast zal het verkeer op de Meeuwerderweg fors afnemen. Goed voor de leefbaarheid en veiligheid, maar tegelijkertijd een bedreiging voor een levendige middenstand.

  Dan is er nog de bouwperiode: de projectorganisatie houdt hierover wijselijk de kaken stijf op elkaar, maar een project van deze omvang en complexiteit in dichtbebouwd gebied zal een jarenlange ernstige aantasting van de leefbaarheid en bereikbaarheid veroorzaken. De werkzaamheden zullen minimaal 5 jaar duren, zo is nu de planning. Als je daarbij bedenkt dat een gemiddeld gezin in Groningen 9.1 jaar in een huis woont, dan zet dat de voordelen van het eindresultaat van het project wel enigszins in perspectief.

  Wie verder kijkt dan de eigen wijk ziet de stoplichten op het Julianaplein verdwijnen en daarmee de doorstroming op de N7 verbeteren. De files zijn daarmee echter niet verdwenen, zo blijkt uit de verkeerscijfers bij het tracébesluit. En wie straks via het Julianaplein de stad in of uit moet, komt meer nieuwe stoplichten op het onderliggend wegennet tegen dan er op het Julianaplein verdwijnen. Voor het lokale verkeer is de verbetering ten gevolge van het project dus marginaal of zelfs negatief. Dat zullen ook de andere wijken merken. Zoals de Rivierenbuurt waar een tweede Maaslaan wordt aangelegd. De Wijert, waar de rustige Vondellaan wordt omgebouwd tot een soort Griffeweg. De Herewegbuurt, waar de Waterloolaan een tweebaans verbindingsweg wordt. En Helpman, waar de hele wijk te maken krijgt met een verkeerstoename t.g.v. de aanleg van de Helperzoomtunnel. Stuk voor stuk maatregelen die nodig zijn omdat de huidige aansluitingen bij de Hereweg en Oosterpoort moeten verdwijnen om de tunnelbak aan te kunnen leggen.

  De gevolgen van het project verschillen dus per wijk en ook waar je binnen die wijken kijkt. Over het geheel genomen ziet de Stichting Leefomgeving echter een plan dat weinig tot niets doet voor de bereikbaarheid van de stad, maar wel grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. In de besluitvorming heeft dit echter geen enkele rol gespeeld, en is de Stad onder grote politieke druk akkoord gegaan met een plan dat vooral in het straatje paste van een asfaltminnende minister. De marketingcampagne van het project richting bevolking en politiek mocht bovendien miljoenen kosten.

  Het is inmiddels duidelijk dat de lokale politiek (met uitzondering van PvdD en PVV) daarvoor erg gevoelig is, en niet van plan is om te keren op de ingeslagen weg. Het beroep van de Stichting Leefomgeving tegen het tracébesluit loopt nog wel, en daarmee is de Raad van State (RvS) de enige die het project tegen kan houden, zodat een echte discussie over alternatieven kan worden gevoerd. Het pleit van de voorstanders in de Oosterpoort en de Linie om – in afwachting van de uitspraak van de RvS – in overleg met de projectorganisatie voor de eigen wijk of straat de plannen zo goed als het gaat om te buigen, is daarom ook een verstandig advies, wat je ook vindt van de plannen, de makers of de politici.

  Tot slot het opvallende pleidooi van ‘Groningen Verdient Beter’ om een diepere en bredere tunnelbak aan te leggen. De grootste gevolgen voor de wijken die GVB zegt te vertegenwoordigen worden juist veroorzaakt door het wegvallen van de aansluitingen bij de Hereweg en de Oosterpoort en de sloop en bouw op het bestaande tracé. Een diepere tunnelbak maakt die nadelen alleen maar groter: De bouw wordt complexer, en aansluitingen zijn niet te realiseren. Ook zullen er niet minder bomen worden gekapt. De aansluiting op het Europaplein zou veel duurder worden omdat het bestaande viaduct dan niet kan worden gehandhaafd. Daarnaast heeft het bevaarbaar maken van het (al 50 jaar onbevaarbare) Oude Winschoterdiep nogal wat voeten in de aarde: er zal dan een nieuwe brug moeten worden gerealiseerd om De Meeuwen te ontsluiten, en er moeten maatregelen worden getroffen voor de bewoners van de woonschepen in het diep. En dat voor een paar toeristen die in de zomer nu al prima via het ‘nieuwe’ Winschoterdiep kunnen varen. Wat ons betreft een brug te ver.


  Volledige reactie is te vinden op http://ringzuid.nl?id=211

  Kars Marnink is bestuurslid van Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en bewoner van de Herewegbuurt.

 4. Joop Sloots

  Grote waanzin. IK woon aan de Vondellaan. Er rijden op dit moment 1800 voertuigen per dag over de Vondellaan , dit worden er 12.000. Er is niet eens een alternatief plan aangeboden. Het is slikken en stikken. Weet men nog wat er is gebeurd toen de huidige ringweg is aangelegd ? Honderden misschien wel duizenden bomen zijn er gekapt, wat een triest gezicht was het . Mensen stonden er met tranen in de ogen te kijken wat er gebeurde. De Papiermolen de zonnewijde met de daarbij behorende bomen word gedeeltelijk gesloopt . En het naastgelegen park met de vijver verdwijnt. Voor deze vijver komt overigens wel iets voor terug. Ook de tunnel onder de snelweg door naar de rivieren buurt verdwijnt, evenals de tunnel bij de papiermolen.
  En nu , vinden wij het allemaal heel normaal. Waar zijn de strijders tegen de boomkap gebleven. Het is schandalig wat hier gebeurd. Dan te denken aan de mensen die in de Meeuwen wonen. hoe denken deze mensen straks de wijk uit te kunnen. Het UMCG word nog moeilijker te bereiken . En wij maar denken dat het er beter op word. Mensen word wakker laat je niet imponeren door de mooie ontwerpen van het Project bureau AZR. De realiteit is helaas heel anders . Men wil een park aanleggen op de aan te leggen deksels. Hoe wil je er bomen planten in ander have meter diepe grond. Ik wil er niet graag met mijn kleinkinderen vertoeven vanwege de vuile uitstoot en fijn stof wat hier vrij komt. Wat gebeurd er als de wind deze troef over de Oosterpoort verspreid. Er word geen lucht zuiverings installatie aangelegd in de verdiepte ligging van de ringweg. Mocht het nodig zijn als de ringweg in gebruik wordt genomen , en later na metingen mocht blijken dat de uitstoot te hoog is in de verdiepte ligging. Dan pas zal men actie ondernemen, is dit dan al niet te laat ?. Dan te denken aan de LNG transporten die hier dagelijks gaan passeren , zijn we eindelijk van die chloor treinen af, krijgen we een variant hierop. Word wakker mensen laat je niet bedonderen. Verzet je tegen dit in mijn ogen absurd plan.

  Joop Sloots