BUURT OVERLEG OOSTERPOORT 1 september 2014

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Anton Scheepstra, Richte Lameris, Leontien Hagevoort, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Erwin de Vries, Simon de Vries, Pauline v.d. Veen en Margreet Schaaf

Afgemeld: Cees Smit, David Zomer, Rudi Niemeijer, Andrina Grootjans, Tjeerd Flokstra

Gast: Sander Vermeulen (Stadse Contouren in de Oosterpoort), Luuk Hajema en Jeanet Halsema (Aanpak Ring Zuid)

Verslag: Erwin de Vries / Pauline v.d. Veen

1) Opening en mededelingen

Ruurd heet alle aanwezigen welkom. Mededelingen: David Zomer stopt met het buurtoverleg. Notulist Tjeerd is dit keer afwezig, het verslag wordt opgesteld door Erwin en Pauline.

2) Sander Vermeulen presenteert zijn plannen voor kunstproject Stadse Contouren in de Oosterpoort. Het project richt zich erop een “verdwenen stuk Oosterpoort weer zichtbaar te maken”. Dit idee wordt onder andere ondersteund door de Stichting Plein Oosterpoort, die zich richt op het plein rondom de Graansilo. Sander wil graag weten of het buurtoverleg iets zien in zijn ideeën en mogelijk een financiële bijdrage kan leveren. Zijn ideeën worden goed ontvangen en het buurtoverleg verzoekt om een begroting en een gemotiveerd verzoek voor financiële ondersteuning in te sturen. Noot: enkele weken na de vergadering krijgen we bericht van Sander dat hij zijn plannen voorlopig in de ijskast zet.

3) Luuk Hajema en Jeanet Halsema lichten de prille plannen voor aanpak doorstroming Sontweg/Griffeweg/Europaweg en de plannen rondom in-uitrit Barkmolenstraat toe. Het zijn kleinschalige maar permanente maatregelen om de hinder die de aanleg van Ring Zuid zal opleveren te verlichten. Voorstel voor Sontweg/Europaweg is om de verkeersstroom vanaf de Sontweg linksaf de Europaweg op te schrappen. Het is de bedoeling dat verkeer vanaf de bedrijven niet op deze manier naar de ringweg gaat, maar via Oostelijke kant rijdt. Het buurtoverleg begrijpt deze maatregel en is niet tegen. Voor de in-uitritten Barkmolenstraat en Boermandestraat wordt voorgesteld om uitvoegers te maken voor uitvoegend verkeer, zodat de stroom op de Griffeweg zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Het buurtoverleg vraagt waarom de problemen op de kruising Meeuwerderweg/Griffeweg niet in de maatregelen zijn meegenomen. Dit is omdat deze kruising onder “Ring Zuid” niet als probleempunt is aangemerkt, d.w.z. het is wel een problematisch kruispunt, maar dat staat los van “Ring Zuid”. Buurtoverleg dringt erop aan dat men kijkt of dit toch meegenomen kan worden in de set maatregelen. Luuk zegt toe dit punt mee te nemen en erop terug te komen.

Sander, Luuk en Jeanet verlaten de vergadering

4) Verslag 16 juni 2014

N.a.v. punt 4, verzoek om invulling in bestuur Poortershoes: hier zijn nog geen nadere afspraken over gemaakt.

N.a.v. punt 8, terugbetaling subsidie: er hoeft geen subsidie terugbetaald te worden.

N.a.v. punt 5, facebook: is gezien de drukke agenda verschoven naar het volgende overleg.

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

5) Financiën

Erwin licht het overzicht van de financiën toe en beantwoord de vragen hierover. We staan er redelijk goed voor en er zijn (absoluut gezien) niet veel wanbetalers over.

6) Regels voor toekenning subsidie

De regels zoals opgesteld voor het doen van een bijdrage in de financiën door het buurtoverleg zijn vastgesteld. Nieuwe aanvragen moeten voldoen aan de opgestelde eisen en worden dan besproken tijdens het buurtoverleg. De aanvrager mag daarbij aanwezig zijn. Vooraf stellen we geen “normbedragen” vast, de bedragen worden per aanvraag beoordeeld.

7) Onderhoudsprogramma gemeente 2015

Het onderhoudsprogramma voor 2015 wordt ter kennisgeving aangenomen.

8) Kunstwerk Poortershoes

Anton licht de achtergrond van het kunstwerk toe. De uitnodigingen voor 25 september zullen via de Oosterpoorter en via posters verspreid worden. Verzoek aan deelnemers buurtoverleg om zichtbaar aanwezig te zijn.

9) Vraag inzake Abri Meeuwerderweg

Verscheidene mensen zijn wezen kijken naar de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie bij de Abri Palmslag/Meeuwerderweg. Oordeel is dat de situatie overzichtelijk genoeg is en we geen actie richting de gemeente zullen ondernemen om de Abri verplaatst te krijgen.

10) Afvaardiging beheeroverleg 12 nov 19.00 – 20.30

Trinette en Margreet zullen hierbij aanwezig zijn.

11) Rondvraag en sluiting

Richte vertelt (naar aanleiding van de aanwezige stapels archief) dat Hetty en hij bezig zijn het archief op te schonen en te ordenen.

Volgende vergaderingen:

  • 20 oktober 2014

  • 15 december 2014