BUURT OVERLEG OOSTERPOORT 20 oktober 2014

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Anton Scheepstra, Cees Smit, Simon de Vries, Rudi Niemeijer, Leontien Hagevoort, Andrina Grootjans, Trinette Janssen en Margreet Schaaf

Afwezig: Ellen Westerveld, Erwin de Vries, Pauline v.d. Veen en Richte Lameris,

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening en mededelingen

Ruurd heet alle aanwezigen welkom. Er zijn afmeldingen van Ellen, Erwin en Pauline.

Mededelingen

De subsidieaanvraag voor 2015 is de deur uit. Er zijn geen veranderingen ten opzichte van het lopende jaar. Voor buurtactiviteiten is 2500 gereserveerd. Er zal enige ruchtbaarheid moeten worden gegeven aan de beschikbaarheid, maar er moeten ook weer niet teveel verwachtingen worden gewekt. Besloten wordt om in het novembernummer van De Oosterpoorter hier een klein stukje ver te publiceren.

De betalingen zijn verder goed op orde. De penningmeester houdt de betalingen van de adverteerders goed in de gaten. Een aantal slecht betalende adverteerders zijn daardoor inmiddels afgevallen.

2) Onthulling kunstwerk Poortershoes

Het BOO was slechts als “meedenker” betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk. Het CBK begeleidde het project en het werd gefinancierd vanuit het Komeetfonds. De onthulling was een leuke bijeenkomst met veel oud-Oosterpoorters bij de aanwezigen.

Helaas is één van de lampen nu al het slachtoffer van vandalisme.

3) Verslag 1 september 2014

Het conceptverslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

Laatste regel bezoek Hajema en Halsema. Cees vraagt zich af: en nu? Dergelijke toezeggingen zijn vaker gedaan, maar vervolgens wordt er niets meer gehoord. Ruurd stelt voor om vanuit et BOO (of in een werkgroep) hierover zelf iets aan te geven. Het lijkt te kort dag om dit als agendapunt op de volgende vergadering op te voeren. Daarom wordt besloten een werkgroepje de situatie op het kruispunt Meeuwerderweg te laten bestuderen, met name voor wat betreft de veiligheid.

Ruurd, Simon en Anton nemen zitting in deze werkgroep. Er wordt gewerkt aan een voorzetje dat eventueel op de agenda van de volgende vergadering zal komen. De werkgroep gaat ook polsen hoe het Conservatorium en de kunstenaar in de silo er over denken.

Beheeroverleg. Ruurd is laaiend enthousiast over de “meldstad”-app. Zijn anonieme melding werd vrijwel meteen opgelost.

4) Esperantotunnel

Ruurd was aanwezig op de bijeenkomsten van de klankbordgroep spoor en station. Het lijkt hem wenselijk om meer ruchtbaarheid te geven aan de wens van de wijkbewoners van de Esperantotunnel. Zijn voorstel is om een brief vanuit het BOO uit te laten gaan naar de wethouder en de media.

In een gesprek met wethouder De Rook gaf deze de indruk dat de aannemers die bij de ringwegaanbesteding de Esperantotunnel meenemen meer kans zouden maken. Dit wordt door sommigen ernstig betwijfeld. Er zullen geen aannemers zijn die dit zomaar even als extraatje gaan meenemen. Het zal binnen de aanbesteding moeten en dan is het duidelijk dat de tunnel in het laatste stukje van de aanbesteding gaat vallen.

Volgens de berekeningen gaat de aanleg van de Esperantotunnel 4 miljoen kosten. Op de totale begroting van de ringweg een gering bedrag, maar in absolute zin wel een fors bedrag. De tunnel moet er komen en dat zal nog eens worden verwoord in een brief aan wethouder, fracties en media. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de situatie dat de totstandkoming van deze tunnel aan voorwaarden verbonden zal zijn. De tunnel moet er komen en desnoods neemt de voorzitter zelf de schep ter hand.

5) Concept-locatieprofielen evenementen

Dit betreft vooral de luidruchtige activiteiten in Stadspark en Kardinge.

Voor Oosterpoort speelt dit niet afgezien van die ene keer per jaar dat er iets plaatsvindt bij de Euroborg. In de Euroborg mogen geen concerten worden georganiseerd.

6) Facebook

Er wordt veel voor gevoeld om hier iets mee te doen. Maar wat? Het zal een interactief medium moeten zijn. Rudy denkt dat het BOO hiervoor niet sexy genoeg is, maar de wijkkrant wel. De vraag is hoe dit te koppelen aan De Oosterpoorter. Rudy geeft aan dat het aan de gang krijgen van de Facebookpagina, de grootste opgave is. Er zal regelmatig iets geplaatst moeten worden, wil je in de interesse van de Facebook-bezoekers komen. Als het lukt is het een mooi medium om de buurt te betrekken. Je kunt dan ook reacties van buurtbewoners binnenhalen.

De mogelijkheid wordt geopperd om hier een werkgroepje op te zetten. Andrina neemt contact op met de redactie. Rudy wil helpen om er dingen op te zetten.

De volgende keer wordt gekeken naar de haalbaarheid. Het opzetten van een Facebookpagina is het werk niet, het komt vooral aan op het dagelijkse onderhoud.

7) Klankbordgroepen Herewegviaduct en Spoorzone

Rudy doet verslag van de bijeenkomsten van de klankbordgroep Herewegviaduct. Het Herewegviaduct zal voorlopig niet worden vervangen. De BAM heeft onderzoekt verricht en daaruit blijkt dat de conditie van de brug minder slecht is als gedacht. De stenen onderdelen zijn nog goed, de leuningen zijn wel aan vervanging toe.

Het plan is nu om tot 2028 te wachten met het plaatsen van een nieuwe brug. Er is de laatste jaren geen onderhoud gepleegd, daarom krijgt de brug wel een grote onderhoudsbeurt.

In de besprekingen over de mogelijke aanleg van een nieuwe brug werd duidelijk dat sommige delen van de oude brug uit cultuur-historische overwegingen behouden moeten blijven.

Een definitief besluit moet nog worden genomen, maar de ringweg heeft nu de voorrang.

Ruurd doet verslag van de klankbordgroep Spoorzone. Er worden volop plannen gemaakt. De busbaan zal worden doorgetrokken. Het busstation komt aan de achterkant, evenals een fietsenstalling. Er ligt daar een flink gebied dat nog kan worden ingevuld. Mogelijk zou zelfs de Martiniplaza daar naar toe kunnen verhuizen. Er is een fietstunnel onder het station door gepland, vanaf de huidige rotonde in de fietsstalling. Kortom: veel ideeën maar de besluitvorming loopt nog. Het lijkt er op dat de tunnel aan de Paterswoldseweg en de busbaan bij het Emmaviaduct vooraan staan in de planning.

Trinette vraagt hoe er in de Rivierenbuurt over de plannen wordt gedacht. Ruurd antwoordt dat zij er nauw bij worden betrokken en wel voor de plannen lijken te zijn.

Eén van de aanwezigen denkt dat het verschuiven van activiteiten naar de achterkant van het station positief kan zijn voor de drukte op Meeuwerderweg.

8) Dialoogavond Huisvesting Student en Stadjer

Dit wordt georganiseerd vanuit de Rivierenbuurt en treft De Oosterport in mindere mate. Rudy wil er wel graag naar toe, Niet omdat hij problemen heeft met studenten maar wel de huisjesmelkers. Hij merkt dat veel oude panden in zjn buurt worden opgedeeld in duur verhuurde appartementen. Aan onderhoud wordt vervolgens niets meer gedaan.

Rudy beseft dat dit het op deze niet over dit onderwerp zal gaan, maar hoopt zo wel in contact te komen met de beleidsmakers.

9) Rondvraag

  • Morgen vindt de presentatie van de wijkwethouders plaats. De wijkwethouders worden per stadsdeel aangesteld en moeten zorgen dat de gemeente dichter bij de wijk wordt betrokken. Aan de instelling wordt een wijkbudget gekoppeld. Wie de wijkwethouder wordt was tijdens de vergadering nog geheim (maar het is Ton Schroor geworden). Ruurd en Margreet gaan naar de presentatie.

  • Trinette vraagt naar punten voor het beheeroverleg. Rudy noemt de omgeving Lodewijkstraat/Brandenburgstraat. Hier komt wel veel fietsverkeer langs, maar er wordt niet schoongemaakt door de gemeente. De bewoners maken het nu zelf schoon, maar wat vaker een vegerwagentje van de gemeente zou wel gewenst zijn.

Cees wijst op de situatie achter het nieuw geplaatste glasvezelstation. Achter dit station is een plek die frequent wordt gebruikt als plas- en poepplek. Het zou volgens hem goed zijn om hier prikbosjes aan te planten.

  • Margreet vraagt of er schadegevallen bekend zijn die verband hebben met de recente aardbeving. Het blijkt dat er meer schadegevallen zijn, onder meer bij de voorzitter. Het is goed alle schadegevallen, ook bij twijfel, vooral te melden.

  • Op de bouwlocatie De Linie, nabij het nieuwe gemeentegebouw, wordt door een groep bewoners, met hulp van KUUB, woningen ontwikkeld. Als er genoeg belangstellenden zijn, gaat het project door. Het plantsoentje blijft.

9) Sluiting

Volgende vergadering:

  • 15 december 2014