Buurtoverleg Oosterpoort 15 december 2014

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Anton Scheepstra, Cees Smit, Simon de Vries, Ellen Westerveld, Erwin de Vries, Pauline v.d. Veen. Richte Lameris, Leontien Hagevoort, en Margreet Schaaf
Afwezig: Rudi Niemeijer, Andrina Grootjans en Trinette Janssen
Gasten: Olaf Busch (adviseur winkelgebieden), Anita Wieringa, Marco Agema en Erik Weening (KCO)
Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening en mededelingen
Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Olaf Busch en afvaardiging KCO
De heer Busch en de vertegenwoordigers van het KCO zijn aangeschoven om te praten over het onderzoek dat Busch heeft verricht over hoe het verder moet met het Koopcentrum Oosterpoort.
Busch verricht door heel Nederland onderzoeken voor winkelcentra. De directe reden om het KCO onder de loep te nemen is dat er nu eindelijk duidelijkheid is over hoe de verkeerssituatie er in de toekomst uit gaat zien. Het gaat om inzicht in kansen en keuzemogelijkheden en om op basis daarvan op een plan maken. Busch licht de uitkomsten van zijn rapportage toe.
Allereerst geeft Busch een beeld van de veranderingen binnen de retailwereld door de opkomst van de webwinkels en de schaalvergroting. De functie van de winkel verandert en het aantal neemt af. Voorbeeld: De Bijenkorf die van 12 naar 7 vestigingen gaat.
Het KCO is maar een klein winkelgebiedje. Het is een hele opgave om het winkelbestand te behouden. Op basis van de sterkte-zwakteanalyse heeft Busch een positieve actielijst opgesteld.
Busch geeft als positionering aan dat het winkelcentrum er is voor de buurt en “that’s it”! Geen grotere ambities. Natuurlijk zullen de winkels ook klanten uit andere buurten trekken, maar de bestaansreden ligt in de buurt. Het is een mooie buurt, dat bewijst de opkomst van oud-bewoners op de Jaarmarkt. Het KCO is zeker kansrijk, maar zal er wel hard voor moeten knokken. Het aanbod is klein en kwetsbaar. Busch geeft het advies aan de ondernemers om te zorgen dat ze beste in hun soort zijn. Doe dat gewoon en neem een voorbeeld aan de frietzaak. Lift mee op de kwaliteit van het buurtje.
Aan de uitstraling is nog best wat te doen, en dat is een zaak van ondernemers en bewoners samen. Misschien zijn er meer activiteiten als de jaarmarkt mogelijk, maar Busch waarschuwt er voor om geen dingen te organiseren waar geen behoefte aan is. Ga er met z’n allen voor zitten; doe zaken als Kerstverlichting met z’n allen. Promotie blijft belangrijk en gebruik hiervoor ook het internet.
Cees denkt dat de bereikbaarheid een probleem gaat worden. Busch denkt dat dit wel gaat meevallen, de meeste klandizie is op loop- en fietsafstand. Het KCO is geen centrum als Winkelcentrum Paddepoel.
Ruurd geeft aan dat de buurt blij is met de ondernemers. En die willen we ook graag behouden. Bereikbaarheid is daar volgens hem wel een onderdeel van. Daarom maakt het BOO zich ook hard voor de aantrekkelijkheid van de ingang van de wijk.
Busch adviseert om dit vooral samen te gaan doen. Een mooie entree kan tot een betere situatie leiden, maar focus daar niet teveel op. Als je mensen van buiten de buurt naar je toe trekt, maak je je ook afhankelijk van klanten van buiten de buurt en dat is niet verstandig. Blijf vasthouden aan de eigen bewoners als doelgroep. En als je het erg goed doet komen de klanten van buiten de buurt vanzelf wel.
Agema pakt de boodschap om samen aan de wijk te bouwen op. Het gebeurt nu nog te weinig. Ook Wieringa spreekt van herkenning. Weening vindt de boodschap dat de grootste winst uit de eigen buurt te halen is, iets dat hem triest stemt. Hij zou graag mogelijkheden willen zien om ook buiten de eigen buurt winst te halen. Het stemt hem triest dat er al zoveel ondernemers hun zaak hebben beëindigd omdat het zo moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Van verschillende kanten wordt hierop gereageerd met de constatering dat het om ontwikkelingen gaat die niet tegen te houden zijn. Er moet ook worden gekeken naar de behoefte in de buurt. Als voorbeeld hiervan wordt de biologische winkel genoemd. Agema geeft aan dat bij bedrijfsbeëindigingen vaak ook persoonlijke zaken een rol spelen. Je moet je als ondernemer vooral onderscheiden waardoor mensen het aantrekkelijk vinden om te komen.
Weening herhaalt het jammer te vinden dat de winst alleen in de buurt te halen is.
Anton vraagt naar de kansen voor nieuwe winkels. Busch zegt die wel te zien als iemand een toegevoegde waarde weet te vinden. Het imago van de wijk is daarbij wel een duw in de rug. Een bijzondere ondernemer maakt hier meer kans dan in Vinkhuizen.
Busch sluit af met de vaststelling dat stap 1 is: gaan voor de buurt, zorg voor economische levendigheid. Een volgende stap moet zijn om een ploegje te formeren dat een begin maakt voor een gezamenlijke aanpak om de buurt verder op te bouwen. De daaropvolgende actie is om ook de gemeente erbij te betrekken (bijvoorbeeld stadsdeelcoördinator Eric Mooij).
Ruurd geeft aan het erg op prijs te stellen als er structureel meer contact tot stand komt tussen ondernemers en buurtoverleg. Hij ziet graag dat één van de leden van KCO deelneemt aan dit overleg.
Afgesproken wordt dat op basis van de bevindingen van Busch een werkgroepje wordt geformeerd van ondernemers en bewoners. Vanuit het Buurtoverleg nemen Erwin, Leontien en Simon hieraan deel. Vanuit de ondernemers wordt gerouleerd, en neemt Agema het voortouw.
Pauline mailt de vergaderdata van het Buurtoverleg naar het KCO. Het rapport van Busch wordt door het KCO naar het info-adres gemaild en vervolgens door Pauline rondgestuurd.
(de heren Busch en Agema en mevrouw Wieringa verlaten de vergadering)

3) Verslag 20 oktober 2014
Het conceptverslag wordt met één wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan:
Pag. 1 N.a.v. verslag, Beheeroverleg. Enthousiasme Ruurd over meld-app. Cees kan het enthousiasme van Ruurd niet delen. Hij heeft bij de gemeente melding gemaakt van de situatie achter het glasvezelstation. De gemeente bleek slecht op de hoogte van de situatie. Pas vorige week is hij gebeld en heeft kunnen uitleggen hoe het zit. Je kunt wel melden, maar er gebeurt niets.
Blz 2, Esperantotunnel. Richte was niet aanwezig bij het vorige overleg, maar hij maakt bezwaar tegen de zin dat de voorzitter zelf de schep ter hand neemt. Richte stelt dat niet de voorzitter de schep ter hand moet nemen, maar het hele Buurtoverleg! En eigenlijk de hele buurt! Weening stelt daarop spontaan een aantrekkelijke korting in het vooruitzicht bij de aanschaf van het graafgereedschap.

4) Stationsgebied
Ruurd heeft de bijeenkomst bezocht. Alle informatie is terug te vinden op de site www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Voor Oosterpoort is van belang dat er geen wissels meer in de wijk zullen zijn.
Het stationsgebouw wordt de belangrijkste toegang tot het station. De bussen komen aan de achterkant. De route van de Werkmanbrug naar het stationsgebouw wordt mogelijk een shared-spacegebied. Leontien verwacht dat dit tot grote chaos zal leiden.

5) Financien
Erwin geeft aan dat het Buurtoverleg volgend jaar flink moet gaan investeren in de activering. Misschien ook iets om aan de orde te stellen in het geformeerde groepje met de ondernemers. Ellen pleit er voor om de rommelmarkt volgend jaar gratis te maken.
De kascommissie bestaat uit Pauline en Simon. Erwin wil de kascontrole graag in januari afronden.

6) Werkgroep Sont/Griffe/Europaweg
Er is een oproep in De Oosterpoorter geplaatst om met ideeën te komen. Weening zal het aan de orde stellen binnen het KCO-bestuur. Helaas is de illustratie niet in De Oosterpoorter geplaatst.

7) Status Esperantotunnel
Samen met onder meer de Herepoortbuurt is een ingezonden stuk geplaatst in de Groninger Gezinsbode. De Herepoortbuurt heeft ook nog een brief naar de wethouder doen uitgaan. Van de projectgroep wordt verder niets vernomen. Het blijkt dat de aankleding van de deksels wel in de aanbesteding is meegenomen maar de Esperantotunnel niet. Het wordt merkwaardig gevonden dat voorafgaand aan de aanbesteding van de aankleding van de deksels geen advies van bewoners is gevraagd. Richte zag graag dat voorrang wordt gegeven voor de aanleg van de tunnel in de aanbesteding.

8) Herewegviaduct
De Herewegviaduct wordt gerenoveerd.

9) Terugkoppeling Beheeroverleg
Margreet en Trinette zijn hier geweest. Margreet meldt dat Delemarre er mee stopt.
Er wordt vaart gemaakt met de nieuwbouw bij De Linie. Hierop wordt besloten om Mark van Maanen van de gemeente voor het volgende overleg uit te nodigen.
Het hoe en waarom van de weggehaalde vuilnisbakken was bij Delemarre niet bekend. Hij gaat hier achteraan.
De Jumbo Euroborg huurt zelf bewakers in om de situatie bij de ingang netjes te houden.

10) Rondvraag
Het Buurtoverleg wil graag meer duidelijkheid over het wijkwethouderschap. Het interview met hem in De Oosterpoorter geeft dit helaas niet. Besloten wordt wethouder Schroor voor de maartvergadering uit te nodigen. Op de januarivergadering kan dan worden gesproken over de agenda van het overleg met de hem.
Ruurd probeert de wethouder vast te leggen voor maart.

11) Sluiting

Vergaderdata 2015:
26 januari
23 maart
18 mei
22 juni
7 september
26 oktober
30 november