Buurtoverleg Oosterpoort 18 mei 2015

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Cees Smit, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Erwin de Vries, Richte Lameris, Anton Scheepstra, Simon de Vries, Andrina Grootjans, Petra Wubbolt, José Kruse, H.G.I. Hammen Wolters, mevr. Haaima, Isa Valk, G. Elting, Lucien Katerberg, Rudi Niemeijer, Erik Weening (KCO) en Geke Meijer (Hondvriendelijk Groningen)

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Reactie op losloopgebied Palmslag

Het voorstel om een grasveldje aan de Palmslag te bestemmen als losloopgebied is door Geke Mulder van Hondvriendelijk Groningen op de vorige vergadering naar voren gebracht. Het initiatief was overigens gedaan door een andere wijkbewoner. Het buurtoverleg heeft de vorige keer aangegeven dat er van haar kant geen bezwaar tegen het losloopterrein is, tenzij door de omwonenden wordt aangeven dat er wel bezwaren zijn. Het betreffende stukje in De Oosterpoorter leverde veel reacties op en de meeste niet positief. Een aantal omwonenden zijn aanwezig. Ze wijzen op het lawaai, de kuilen en de rommel. Men vreest dat een mooi veldje met veel bloemen verloren zal gaan. Het blijkt dat niet opgeruimde hondenpoep ook nu al een groot probleem is.

Geke vraagt hoe de verhouding voor- en tegenstanders is. Wat zijn de criteria. Volgens haar is dat een probleem van de gemeente maar ook voor het BOO. Ruurd geeft aan dat het hier niet om een democratisch proces gaat. Het feit dat er zoveel weerstand is, betekent dat het BOO geen verklaring van geen bezwaar richting gemeente kan geven.

Door alle betrokkenen wordt geconstateerd dat er behoorlijke problemen liggen, vooral door het niet opruimen van de poep. De gemeente plaatst geen bakken omdat daardoor volgens haar juist meer vuil wordt aangetrokken. Door één van de omwonenden wordt gesteld dat het aanlijnverbod niet wordt gecontroleerd.

Rudi vraagt hoe het standpunt zou uitvallen als er geen sprake van overlast zou zijn. Ellen vraagt hoe groot de behoefte aan een losloopgebied op deze plek Volgens Geke is de plek ideaal voor een oudere bezitter van een relatief klein hondje.

Conclusie is dat het buurtoverleg niet positief kan adviseren over het losloopgebied. Wel is er aanleiding om de problemen aan te kaarten bij de mensen van de gemeente. Daarbij komt ook de gemeentelijke policy om geen afvalbakken te plaatsen aan de orde. Geke is bereid om samen met het Buurtoverleg het overleg met de gemeente aan te gaan.

3) G1000

Suzanne van der Sleen van de organisatie zou een toelichting geven, maar moest wegens ziekte afmelden. G1000 houdt in dat 600 willekeurig gekozen Stadjers samen met 400 ambtenaren, ondernemers en zgn. omdenkers leuke dingen mogen bedenken voor de stad. Het project start 6 juni.

4) Verslag vorige vergadering (23 maart 2015)

Het verslag wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

5) Stand van zaken financiën

Het is nog niet duidelijk of het geld dat vorig jaar is overgebleven, moet worden terugbetaald aan de gemeente. Vooral aan sociale activering is te weinig uitgegeven. Dit is een goede reden om het aantal activiteiten flink op te voeren. Erwin meldt dat hiervoor nu al meer is uitgegeven dan over het gehele vorige jaar. De factuur van het Poortershoes betreffende de vergaderkosten is nog altijd niet binnen. Ruurd en Andrina nemen contact op met Poortershoes.

6) Esperantotunnel

Rudi doet het verzoek om bij het ijveren voor de Esperantotunnel vanuit een iets breder kader te spreken. Hij wijst op de verkeersproblematiek op de Lodewijkstraat. De straat wordt dagelijks door een grote groep fietsers gebruikt met de nodige overlast. De straat heeft geen trottoir en de voortuintjes zijn jaren geleden al ingeleverd voor een verbreding van de straat, waardoor je bij het verlaten van de woning meteen op de straat staat. De hoop was dat de verkeersstromen zich naar elders gingen verplaatsen maar dat zal door de tunnel niet gaan gebeuren. Rudi stelt nadrukkelijk dat hij niet pleit tegen de Esperantotunnel maar voor een genuanceerde stellingname.

Anton wijst op de mogelijkheden die het gemeentelijke fietsbeleid biedt. Rudi antwoordt dat daar door de bewonersorganisatie Lodewijkstraat wel aan is gedacht. De mogelijkheden zijn echter beperkt omdat de straat niet breder is. Enige uitweg zou het aanbrengen van een fietspad over het spoor. Maar dit is niet eenvoudig te realiseren.

Rudi vraagt om het belang van de Lodewijkstraat in één plaatje op te nemen met de Esperantotunnel. Besloten wordt om als BOO het punt van de Lodewijkstraat op de agenda te plaatsen in onze overleggen. Ruurd vraagt of het ook mogelijk is om als BOO extra druk te zetten achter de wensen van de Lodewijkstraat. Rudi zegt dat er geen plan ligt voor extra druk.

7) Terugkoppeling voortgang werkgroep Verbinding

In het overleg van BOO en Ondernemers Oosterpoort zijn een viertal concrete ideeën naar voren gekomen. Het gaat om een rondleiding door de wijk met Pauline Ex, een stand voor gemeente en ringwegorganisatie op de Jaarmarkt, een rondgang van Bogerman-scholieren langs de middenstanders en iets met Merlijn rond Halloween. Voor de eerste drie activiteiten wordt een bedrag van 100 euro gevraagd van het BOO. Hiertegen is geen bezwaar. Voor Halloween wordt later mogelijk nog iets gevraagd. Er wordt ook op gewezen dat het gemeentelijke jeugdplan mogelijk ook kan worden aangesproken voor een bijdrage. Het is sowieso goed om daarvoor ideeën aan te dragen. De aanvragen moeten uiterlijk half juni binnen zijn.

Ruurd spreekt zijn waardering uit over de betrokkenheid van de ondernemers bij het BOO.

8) Financiële bijdrage aan rondleidingen Jaarmarkt

De gevraagde bijdragen zijn tijdens het voorgaande agendapunt al toegekend. Op de Jaarmarkt gaan De Oosterpoorter, BOO en Poortershoes gezamenlijk een kraam bemannen. De gemeente krijgt een eigen kraam. De posters van vorig kunnen weer worden gebruikt. Van één van de posters wordt een nieuwe uitdraai gemaakt.

9) Terugkoppeling Stationsgebied

Ruurd is naar de bijeenkomst geweest. Alle info is terug te lezen in het “ambitiedocument” op www.groningenbereikbaar.nl .

10)Mogelijk appartementen in oud ANWB-kantoor

Isa Valk heeft vernomen dat er plannen zijn voor studentenappartementen in het voormalige ANWB-pand. De appartementen worden voorzien van grote balkons. De buurt is niet bij het project betrokken.

Cultuurcentrum De Oosterpoort maakt bezwaren omdat zij vrezen dat als gevolg van de geluidsoverlast sommige evenementen mogelijk niet meer mogen. Er zijn al decibelmetingen gehouden. Ook een deel van de omwonenden ondervindt geluidoverlast, maar daar wordt geen aandacht aan besteed.

Omwonenden vrezen ook overlast van geparkeerde fietsen als het ANWB-pand wordt omgebouwd tot studentenappartementen. Wellicht is vooraf een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Besloten wordt navraag te doen bij de gemeente en daarbij ook te vragen waarom bewoners niet worden betrokken. Ook wordt geprobeerd te achterhalen wat het protest van De Oosterpoort precies omhelst.

Punt komt terug op volgende vergadering.

11) Zondagsparkeerders

Het parkeerbeleid wordt aangepast. In de binnenstad wordt ook op zondag betaald parkeren ingevoerd. Het raakt de wijk niet direct maar het gevaar van “opschuiven” dreigt wel. Besloten wordt voorlopig niets te ondernemen, als het probleem zich verplaatst kunnen we altijd nog reageren.

Het extra tegoed voor bezoekers wordt door veel wijkbewoners te laag gevonden. Erik zou graag het Rotterdamse kraskaart-model ook hier willen zien. Het huidige bezoekerspassysteem wordt geen goed systeem gevonden.

12 Rondvraag en sluiting

  • Lucien vond de bijeenkomst met de PvdA-fractie erg zinvol. Ze vraagt of ook andere partijen kunnen worden uitgenodigd. Ruurd geeft aan dat het BOO zich expliciet buiten de politiek wil houden. Een eventueel verzoek moet uit de koker van de politieke partijen zelf komen. Een buurtbewoner die lid is van de D66-raadsfractie heeft zich enige tijd terug als belangstellende aangediend bij dit overleg.
  • Trinette vraagt Ellen de plaatsing van het stuk over het EPG te heroverwegen. Ellen en Ruurd antwoorden dat de afspraak is dat in de wijkorganen uitsluitend wijkgebonden stukken worden geplaatst. Het betreffende stuk heeft een bredere context.
  • De Facebook-pagina heeft al 215 “vrienden”. Het bericht over de jaarmarkt is al 7000 keer aangeklikt.

Vergaderdata 2015:

  • 22 juni
  • 7 september
  • 26 oktober
  • 30 november