Buurtoverleg Oosterpoort 22 juni 2015

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Pauline v.d. Veen, Cees Smit, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Richte Lameris, Anton Scheepstra, Simon de Vries, Andrina Grootjans, José Kruse, Isa Valk, Erik Weening (KCO) en Margriet Schaaf.

Gasten: Marinus Verkuil (Prins Claus conservatorium) en Wim Hartman (onderhoudswinkel).

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Te gast: Marinus Verkuil (Prins Claus conservatorium)

Marinus is hoofd van de docentenopleiding van het conservatorium. In augustus wordt begonnen met sloop en nieuwbouw conservatorium. Het conservatorium zal, als dit klaar is, een stuk zichtbaarder zijn. Maar men wil ook op een andere manier zichtbaarder en herkenbaarder in de wijk aanwezig zijn.

Het plan is om dit najaar een “community art activiteit” te houden. Iedereen in de wijk wordt daaraan uitgenodigd mee te doen. Voor de studenten is het leerzaam om te werken met samengevoegde groepen. Het conservatorium wordt hierbij geassisteerd door de afdeling “social studies” van de Hanzehogeschool. Het idee verkeert nu nog in een verkennende fase. In september en oktober wordt het verder voorbereid. Tegen de feestdagen kunnen dan de optredens plaatsvinden.

Het Buurtoverleg is erg enthousiast over dit project. Ruurd gaat als contactpersoon fungeren. Later dit jaar schuiven mogelijk nog een keer een aantal studenten aan voor vragen en het maken van plannen.

Ruurd zou ook graag wisselwerking tussen conservatorium en buurtoverleg over de bouwplannen willen. Hiervoor is Bindert Postema vanuit het conservatorium het meest direct bij betrokken.

(Verkuil verlaat de vergadering)

3) Te gast: Wim Hartman (Onderhoudswinkel)

Wim Hartman is bestuurslid van de Onderhoudswinkel. De winkel is in 1991 opgericht en het gaat nog steeds prima. Doel was destijds om er voor te zorgen dat de woningen in de gerenoveerde wijk er goed uit blijven zien, vooral aan de buitenkant. De winkel is gevestigd onder de ringweg en moet als gevolg van de geplande aanpassingen deze plek verlaten.

Het liefst wil men in de wijk blijven, al is dit geen absolute noodzaak: ongeveer de helft van de verhuur is aan personen buiten de wijk. Als ideale locatie had het bestuur het garagebedrijf van Rogge op het oog. Dit was gezien de opslagmogelijkheden een zeer geschikte plek. Helaas bleek echter dat de eigenaar het bedrijf liever wil verkopen dan verhuren. Het gaat dus niet door, tenzij de gemeente het wil aankopen en vervolgens verhuren.

De onderhoudswinkel is dus op zoek naar een ruimte met voldoende opslagmogelijkheden voor ladders en steigers en een ruimte die ook toegankelijk is voor een busje.

De juridische situatie van de huidige ruimte is wat complex. De plek is van Rijkwaterstaat en de ruimte van de gemeente (eerder was hier de wijkpost gevestigd). Met de gemeente wordt overleg gevoerd en Rijkswaterstaat is bereid een vergoeding te geven.

Reden om het in dit overleg aan de orde te stellen is dat het bestuur van de onderhoudswinkel het mooi zou vinden als haar wens om in de wijk te blijven breed ondersteund zou worden. Als alternatieve locatie is de Duinkerkenstraat genoemd, maar dit is wel wat uit de buurt.

Ruurd stelt vast dat het buurtoverleg de wensen van het bestuur van de Onderhoudswinkel van harte ondersteund.

Besloten wordt om het standpunt van het BOO in een brief naar de gemeente te verwoorden. Er wordt daarbij gewezen op het specifieke woningbestand in de wijk en de noodzaak van goed onderhoud. Ook wordt gewezen op de mogelijkheden van de garage van Rogge.

Simon vraagt of de onderhoudswinkel de mogelijkheid heeft een marktconforme huur te betalen. Hierop antwoordt Wim dat men zich een redelijke huur kan veroorloven. De clientèle komt voor de helft uit de Oosterpoort en voor de rest uit andere wijken. Het is de enige onderhoudswinkel in de stad die nog actief is.

4) Verslag vorige vergadering (18 mei 2015)

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

Het losloopterrein aan de Palmslag is van de baan.

5) Evaluatie Jaarmarkt

De Jaarmarkt was erg succesvol en trok veel publiek. Wel waren er een paar tegenvallers.

De wandeling door de wijk met Paulien Ex trok weinig belangstelling. Er waren drie wandelingen gepland, maar slechts 16 mensen meldden zich aan. Een paar marktbezoekers bleken zich niet op de juiste plek te hebben gemeld. Een volgende keer zal deze activiteit wat explicieter genoemd moeten worden in de aankondigingen.

Ook de belangstelling voor de Kindervrijmarkt was wat mager. Waarschijnlijk is de zaterdag met allerlei ander sportieve activiteiten hiervoor niet zo’n goede dag.

De indeling van de kramen kan een volgende keer iets beter. Nu waren er wat teveel gelijksoortige kramen bij elkaar geplaatst. Meer mixen is beter.

De algemene gevoelens zijn uitermate positief, de belangstelling was vooral ’s middags erg groot. Mooij en Snellers van de gemeente waren erg enthousiast. En dat geldt ook voor de mensen van de ringweg: ze hadden veel weerstand verwacht, maar dat viel erg mee.

6) Appartementen in ANWB-gebouw

Ruurd en Isa hebben geprobeerd informatie op te halen bij Bouwen en Wonen. Isa heeft dankzij een bereidwillige ambtenaar enige informatie gekregen waaronder een tekening van het plan. Het gaat om een gebouw voor ongeveer 100 studenten. Het plan voor het tweede gebouw is succesvol tegengehouden door Cultuurcentrum De Oosterpoort. Appartementen in dit complex zouden gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheden van het centrum in verband met overlastregels.

Het gebouw waar het nu om draait bestaat uit 6 verdiepingen. Het zal worden voorzien van dakterrassen en balkon.

Het blijkt dat de zaak politiek nogal gevoelig ligt en daarom wordt er wat geheimzinnig over gedaan. Het plan lijkt bovendien al vrij definitief. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat op zich dit complex een betere plek is voor studentenhuisvesting dan, zoals nu gebeurt, in de tussenwoningen.

Ruurd kreeg van Eric Mooij te horen dat het verkeerd is gegaan en dat het, conform het Convenant, vooraf gemeld had moeten worden. Hij heeft beloofd er achter aan te gaan.

Isa meldt dat in het bestemmingplan de functie van dit gebouw inmiddels is veranderd van kantoor naar woonruimte. Het gebouw zou voor 1½ miljoen zijn verkocht.

Besloten wordt om de zaak verder te onderzoeken en daarbij te focussen op de procedure. Op basis van het Convenant is de gemeente gehouden om informatie te verstrekken. Er moet duidelijkheid komen, ook om verdere verontrusting te voorkomen. Inhoudelijk stelt het BOO nog geen standpunt vast. Voor de bewoners van de Palmslag ligt dit anders. De Palmslag-bewoners houden het BOO op de hoogte als zij iets gaan ondernemen.

Besloten wordt dat Ruurd en Pauline, namens het BOO, een brief sturen naar de wijkwethouder waarin wordt gewezen op de procedure.

7) Terugkoppeling spoorzone

Ruurd was aanwezig bij dit overleg. Het plan voor de zuidzijde gaat wat veranderen nu de gebouwen van Post.nl zijn aangekocht door de gemeente. Mogelijk komt er aan de zuidzijde van het spoor een fietspad. Dit kan de drukte op de Lodewijkstraat mogelijk wat doen verminderen.

Deze zomer wordt het Herewegviaduct gerestaureerd. Daarbij worden alvast wat zaken uit het grote Spoorzone-plan in meegenomen.

8) Terugkoppeling G1000

Ruurd nam, als uitgenodigde ondernemer, deel aan dit overleg en vond het erg leuk. Er zijn 10 initiatieven uit voort gekomen en die worden op 27 juni verder besproken. Ruurd zal hier verder niet meer aan gaan deelnemen.

9) Terugkoppeling Kennismaking Anne Krijn Piersma

Woensdag hebben Ruurd en Andrina kennis gemaakt het de nieuwe stadsdeelbeheerder voor Zuid: Anne Krijn Piersma. Afgesproken is om regulier één keer per jaar te overleggen en alleen als er dringende zaken spelen eerder.

Er is gesproken over de overlast die de geparkeerde fietsen aan de Meeuwerderbaan veroorzaken voor met name de mindervaliden. Het idee is geopperd om door middel van fietshangers/flyers de bewoners te attenderen op dit probleem. Ruurd stekt vast dat er ook te weinig mogelijkheden zijn om een fiets parkeren in deze omgeving. Volgens Pauline zou dit kunnen worden opgelost door een aantal parkeerhavens weg te halen om daar fietsparkeerruimte te creëren.

Afgesproken wordt eerst eens de mogelijke oplossingen te bekijken.

Ook het “poep”-probleem is besproken. De stadsdeelbeheerder kan hier niet veel aan doen. Er zijn eigenlijk te weinig vuilnisbakken. Vanuit het BOO is de suggestie gedaan om de ondergrondse containers te voorzien van een extra voor dit soort afval. Hier was nog niet eerder aan gedacht.

En verder is gesproken over het beplanten van boomspiegels en dergelijke. De gemeente wil aanplant van boomspiegels en voortuintjes graag stimuleren en heeft hiervoor ook middelen beschikbaar. Afgesproken wordt om hierover volgend voorjaar een stukje in De Oosterpoorter te plaatsen.

10)Bestuurswissel Stichting Leefomgeving zuidelijke ringweg

Een aantal bestuursleden van deze Stichting willen hun taken graag overdragen aan anderen. Het BOO vaart inzake de ringweg een eigen koers en gaat geen zitting nemen in het bestuur van de stichting Leefbaarheid. Wel staat het een ieder vrij om op persoonlijke titel hierin zitting te nemen.

11) Zorgen rondom Heemtuim

Trinette vraagt aandacht voor de petitie die wordt gehouden om het dreigende ontslag van de beheerder van de heemtuin/vlindertuin in de westelijke hoek van het Stadspark te voorkomen. Het ontslag lijkt gebaseerd op oneigenlijke motieven. Een groep vrienden van de beheerder neemt het daarom voor hem op. Trinette geeft aan wat deze man hier voor allemaal elkaar heeft gekregen en spoort een ieder aan om de petitie te ondertekenen.

12 Rondvraag en sluiting

  • Richte neemt vanavond afscheid. Na maar liefst 28 jaar stopt hij als lid van het Buurtoverleg. Hij was vanaf 1987 van de partij. Toen dreigde de sloop van De Oosterpoort. Het fysieke aanzien van de wijk was lange tijd het belangrijkste onderwerp op het buurtoverleg. Dit ziet er nu goed uit, ook mede dankzij de onderhoudswinkel. De focus komt hierdoor steeds meer te liggen op andere onderwerpen. Het BOO mag altijd een beroep blijven doen op de kennis van Richte. Richte maakt de ordening van het archief nog af.

Ruurd bedankt Richte voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem een boeket bloemen.

  • Het Haloweengebeuren gaat door. Peter van Merlijn gaat er aan meewerken. In de Oosterpoorter van september komt een stukje over dit evenement.

Vergaderdata 2015:

  • 7 september (Tjeerd afwezig)
  • 26 oktober
  • 30 november