Buurtoverleg Oosterpoort 26 januari

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Cees Smit, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Erwin de Vries, Rudi Niemeijer, Richte Lameris, Leontien Hagevoort, Margreet Schaaf en Erik Weening (KCO)
Afwezig: Pauline v.d. Veen, Anton Scheepstra, Simon de Vries en Andrina Grootjans
Gasten: Koen Castelein (bewoner Lodewijkstraat en raadslid D66) en Eric Mooij (Stadsdeelcoördinator),
Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening en mededelingen.
Ruurd heet alle aanwezigen welkom.
Te gast is: Koen Castelein. Naast bewoners van de Lodewijkstraat en planoloog is hij ook raadslid voor D66. Hij wil als Oosterpoorter in de raad vaker een aanschuiven bij het buurtoverleg en doet een open uitnodiging om elkaar over en weer op de hoogte te houden wanneer er iets speelt.
Ruurd stelt dat het Buurtoverleg politiek neutraal is, maar Koen graag als Oosterpoorter welkom heet in dit overleg. Koen geeft aan dat het ook van zijn kant niet het partijpolitieke voorop staat, maar meer omdat hij zich in de raad bezighoudt met onderwerpen als ruimte, wonen en verkeer.
Er zijn afmeldingen van: Simon, Anton, Pauline en Andrina.

2) Verslag 15 december 2014.
Het conceptverslag wordt met één wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan:
Uitnodigen wijkwethouder. Ruurd heeft wijkwethouder Schroor uitgenodigd voor een kennismaking. Schroor gaf aan graag met het Buurtoverleg in gesprek te gaan maar dan op basis van concrete gesprekspunten. Komt verder aan de orde bij het volgende agendapunt.
Punt2, elfde regel van onderen; “… buurt is blij met de ondernemers”. Rudi vraagt zich af of dit is onderzocht. Ruurd antwoordt dat het een spontane opmerking was.
Punt 7, Esperantotunnel (Ringweg). Er is vanuit het Buurtoverleg een mail gegaan naar het projectbureau waarin opheldering wordt gevraagd over de invulling van de deksels. Hierop is geantwoord dat de invulling nog wordt besproken in de klankbordgroep.
Punt 9 terugkoppeling Beheeroverleg. Trinette mist in het verslag een vermelding over de fietsenstandaarden in de Polderstraat. Dit punt is tot volle tevredenheid opgelost; er zijn nieuwe fietsenstandaarden bijgeplaatst.

3) Eric Mooij (Stadsdeelcoördinator) over bespreekpunten met wijkwethouder.
Ruurd heeft de wijkwethouder uitgenodigd voor een komend overleg. Daarom is nu aan de orde: wat willen we en wat gaan we met de wijkwethouder bespreken.
Ellen komt met een concrete vraag van een wijkbewoner die bij de redactie is binnengekomen over de geringe beschikbaarheid van invalideparkeerplaatsen in de wijk.
Eric legt uit dat dit nu juist geen onderwerp is om met de wijkwethouder te bespreken. Het wijkwethouderschap is niet bedoeld als extra klachtenloket. Voor deze vragen zijn er andere meldpunten.
Rudi vraagt wat we dan wel mogen verwachten van de wijkwethouder.
Eric legt uit dat dit niet vast omschreven is. Het is een proces in uitvoering en al doende zal het vorm krijgen. Er zijn verschillende modellen denkbaar. Voor het College is het belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan bewonersinitiatieven en dat meer wordt ingespeeld in wat er leeft in de wijk. Het past in het streven van de gemeente om meer wijkgericht te gaan werken; het wringt nogal eens in de integrale blik. De wijkwethouder wordt ondersteund door een gebiedsteam waarin behalve stadsdeelcoördinatie ook ambtenaren uit uiteenlopende aandachtsvelden zitten (sociaal domein, verkeer, stadsbeheer en zorg). Het blijft de bedoeling om enkelvoudige zaken bij de deskundigen neer te zetten. Dus de vraag over de invalidenparkeerplaatsen moet naar de afdeling verkeer. Maar wel initiatieven op het gebied van de leefbaarheid. Buurt en gemeente gaan samen een proces in en zoeken samen financiering. Het is vooral gericht op de zelfredzaamheid van de wijken.
Hoe inhoud wordt gegeven aan het wijkwethouderschap is mede afhankelijk van de bestuursstijl van de betrokken wethouder. Die kan soms, ook als ze van de zelfde partij zijn, behoorlijk verschillen. Ellen vraag aan Eric om het buurtoverleg hierin te adviseren. Wat verwacht de wijkwethouder.
Eric omschrijft wethouder Schroor als een zeer concrete man. Vernieuwing en overleg zijn thema’s waar hij enthousiast over is. Waar zit de eigen kracht van de bewoners. De wijkwethouder heeft een eigen budget om dingen voor elkaar te kunnen krijgen in samenwerking met wijk.
Cees stelt een aantal recente voorvallen aan de orde waar de gemeente niet adequaat heeft gereageerd op meldingen en waar bewoners niet vooraf zijn geïnformeerd over ingrijpende werkzaamheden. Eric antwoordt dat er twee nummers zijn om zaken te melden en dat verder de wijkpost stadsbeheer kan worden benaderd. In principe worden bewoners geïnformeerd over op komst zijnde werkzaamheden, maar het kan een keer fout gaan. Eric ziet op de bureaus van zijn collega’s soms stapel meldingen liggen. Maar iedereen krijgt antwoord.
De invulling van het plein aan het begin van de Meeuwerderweg zou een goed onderwerp zijn. Daarover zijn binnen het buurtoverleg wel ideeën en plannen. Rudi wil wel eens horen wat de wethouder hier voor ideeën over heeft. Eric zegt hierop dat de wijkwethouder geen ideeën voor De Oosterpoort heeft. Een ander punt om in te brengen is wat er uit het werkgroepje komt dat aan de slag gaat met de band wijk-KCO (n.a.v. rapport Busch). Leontien wijst ook op de resultaten van de buurtborrel. Eric vindt dit een mooi uitgangspunt als hier verbanden of initiatieven binnen de wijk zijn ontstaan. Je zou daar ook een vervolg aan kunnen geven door samen met de gemeente meerdere keren een initiatievencafé te houden. En dan bij voorkeur in gewone cafés en niet in de buurthuizen, om zo ook eens een ander publiek te betrekken. Dit zou heel goed ook bovenwijks kunnen aangepakt. Door de wijk in te gaan kunnen ook matches ontstaan. Het Terra-college wil ook graag meer de wijk in.
Wat het plein op de kop van de wijk betreft, meldt Eric dat daar al wat speelt. Het conservatorium gaat verbouwen en wil meer “smoel” krijgen. Hier ligt mogelijk ook een kans voor het plein. De gemeente heeft zelf geen rol in het project. Het is een project van de Hanzehogeschool. Maar de Hanzehogeschool heeft ook belang bij een goed draagvlak bij de bewoners en dit biedt mogelijkheden om in het kader van cofinanciering hier misschien iets voor elkaar te krijgen. Eric geeft aan dat in geen enkele begroting een bedrag voor de invulling van dit plein is opgenomen. Door het aan de orde te stellen en cofinanciering te krijgen, kan het mogelijk een plaats krijgen in de toekomstige plannen en begroting.
Afsluitend stelt Ruurd vast dat het buurtoverleg eerst intern nog een keer over de plannen gaat spreken voordat de wijkwethouder wordt uitgenodigd. Op de volgende vergadering kunnen de uitkomsten van de beide werkgroepjes (band wijk-KCO en invulling Meeuwerderplein) nader worden besproken. De contacten met de wijkwethouder lopen via Eric Mooij (SDC).
(Eric Mooij verlaat de vergadering)

4) Financiën.
De Kascommissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur verleent de penningmeester hierop decharge. Op de volgende vergadering wordt de afrekening 2014 gepresenteerd en besproken. Er is nog één crediteur voor 2014: Het Poortershoes.

5) Verzoek om bijdrage: Sterrebos Live.
Het verzoek om een bijdrage komt vanuit Wijkcomité Helpman. Naar schatting komt ongeveer 16% van de bezoekers uit de Oosterpoort. De HereHHerewegbuurt draagt 400 euro bij, het Wijkcomité Helpman 3600. Besloten wordt 500 euro bij te dragen aan Sterrebos Live.

6) Verzoek om bijdrage: Kettlebells.
Deze aanvraag is een direct gevolg van de oproep in De Oosterpoorter. Kettlebells zijn een soort gewicht. De aanvraag komt van een instructeur. Het lijkt meer voor de hand liggend om hem te verwijzen naar Het Poortershoes. In principe lijkt het hier om een cursus te gaan en zou dus passen in het aanbod van Het Poortershoes. Er is misschien wel een mogelijkheid om de aanvrager een plek te bieden op de braderie. Besloten wordt de aanvraag af te wijzen en aanvrager in contact te brengen met het Poortershoes.

7) Mail inzake fietspaden Griffeweg en werkgroep Plein.
Er is van een bewoner een mail binnengekomen met het verzoek om een deel van het fietspad langs de Griffeweg tweerichtings te maken om daarmee het twee keer moeten oversteken van de drukke Griffeweg te vermijden. Ruurd vraagt of dit een punt is om mee te nemen in het overleg met de wijkwethouder over het pleinplan. Volgens Erik is er te weinig ruimte voor een tweerichtings fietspad.
Koen meldt dat de aanleg van fietspaden een erg kostbare aangelegenheid is. Een stukje van vijf meter komt al gauw op 20.00 euro.
Er ligt een kans omdat er op verkeerstechnisch gebied de komende jaren veel gaat gebeuren.
Erwin geeft aan dat het probleem echt veel groter en belangrijker is. Het kruispunt hier is zeer problematisch voor fietsers. Hij pleit er voor om het probleem snel bij de wijkwethouder neer te leggen. Rudi vraagt zich af of we moeten wachten op een grootscheepse aanpak of nu nadenken over een aparte aanpak van het fietsverkeerprobleem.
Ruurd stelt vast dat het in ieder geval een probleem is om te bespreken. Maar omdat het een specifiek verkeersprobleem is het vraag of dit bij de wijkwethouder neergelegd moet worden.
Besloten wordt het probleem aan de orde te stellen in gesprek met een verkeersdeskundige van de gemeente. Geprobeerd wordt om die op de volgende vergadering uit te nodigen, eventueel via Eric Mooij. Ruurd zet het op de mail.

8) Persbericht gemeente inzake Stationsgebied.
Weinig aan toe te voegen.

9) Beheeroverleg: Afvalbakken De Meeuwen.
De afvalbakken zijn ooit geplaatst onder de voorwaarde dat de bewoners ze legen. Dit gebeurt niet meer en daarom zijn ze weggehaald. Alles is volgens afspraak gegaan. De gemeente is terughoudend met het plaatsen van afvalbakken..

10) Facebook.
Ellen, Rudi en Andrina hebben hierover met elkaar gesproken. De website is verder uitgebreid. Voorheen was het nauwelijks meer dan de plaats waar de digitale wijkkrant wordt geplaatst, maar nu worden er ook losse artikelen geplaatst. Minimaal één per week. Het nieuw geplaatste artikel wordt met één zinnetje via Twitter verder onder de aandacht gebracht. Reactie-tweets worden vervolgens weer op de site geplaatst. Dit allemaal met de bedoeling om meer reuring te veroorzaken.
Een zelfde aanpak zou ook kunnen via Facebook. Er moet nog worden bekeken hoe dit is op te zetten. Dit vraagt vooraf nogal wat aandacht; wat moet er wel op en wat niet. Een Facebookpagina gaat niet vanzelf. Daar moet echt wat gebeuren, anders gaat het niet lopen. Om dit op gang te krijgen, moeten we gebruik maken van enkele grote spelers. Er moeten vooraf al enkele leuke dingen op staan.
Ellen vraagt waarom de notulen van het overleg niet op de site staan. Volgens Ruurd is dit saaie kost. Ellen vindt dat het wel beschikbaar moet zijn. Het gaat om een openbare vergadering. Richte stelt dat de vergaderingen wel openbaar maar dat dit niet perse geldt voor de notulen. Notulen zijn alleen belangrijk voor wie op de vergaderingen aanwezig was.
Ruurd stelt voor om de vastgestelde verslagen wel te plaatsen maar dan achter een button. De geïnteresseerde wijkbewoners die hier de moeite voor willen doen, kunnen deze dan inzien.

11) Werkgroep Verbinding.
Het betreft hier de werkgroep die zich gaat bezighouden met de verbinding tussen de wijk en het KCO. De werkgroep komt op 11 februari bij elkaar. Komt op volgende vergadering aan de orde.

12) Rondvraag en sluiting
Richte meldt dat in de Gezinsbode een wijziging van het bestemmingsplan binnenplein Oosterweg staat vermeld. De inspraak is al begonnen. Het plan staat op de gemeentesite. Het gaat om laagbouw.
Vanuit de hondenbezitters van De Linie wordt verzocht een veld beschikbaar te stellen als uitlaatgebied. Het blijkt echter te gaan om een terrein waar op korte termijn een invulling aan wordt gegeven. Marc van Maanen geeft hierover in het volgende overleg informatie.
Rudi merkt op dat de term Buurtoverleg in het logo als twee aparte woorden wordt weergegeven. Dit is taalkundig niet correct. Hij vindt het ook van belang in verband met de vindbaarheid op Google.
Besloten wordt om hier later nog eens over na te denken maar het nu te laten zoals het is.

Vergaderdata 2015:
23 maart
18 mei
22 juni
7 september
26 oktober
30 november