Buurtoverleg Oosterpoort 26 oktober 2015

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Pauline v.d. Veen, Cees Smit, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Andrina Grootjans, Erik Schade, Anneke Smuts, Hinke van Abbena, Annet van der Cingel en Lucien Katerberg.

Gast: Eric Mooij (Stadsdeelcoördinator)

Verslag:

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Verslag 7 september 2015

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Andrina.

3) Te gast: Eric Mooij (Stadsdeelcoördinator Zuid)

De door het Buurtoverleg aan de orde gesteld punten zijn voor een deel al schriftelijk beantwoord. Een aantal vragen zijn door de stadsdeelbeheerder (Anne Krijn Piersma) beantwoord.

Eric licht het verschil tussen beide functies nog even toe. De stadsdeelbeheerder gaat over het beheer van de openbare ruimte. Voor de groenvoorzieningen is hij het eerste aanspreekpunt.

De Stadsdeelcoördinator houdt zich met alle gemeentelijke taken en programma’s bezig: sociaal domein, WMO, wonen etc. Eric zorgt er voor dat de “juiste zegen op de juiste plek en op het juiste moment neerdaalt”.

Voormalig ANWB-pand en Café De Kleine Oosterpoorter (gang van zaken)

De eerste vraag van het Buurtoverleg betreft de informatievoorziening als verwoord in het Convenant en de gang van zaken rond het voormalige ANWB-pand.

Eric legt uit dat dit project niet onder het Convenant valt. Het gaat om een concreet project plan warbij een bedrijf in gesprek is met de gemeente, hieronder het deel van het convenant waarin dit is vastgelegd.

Niet tot dit convenant behoren alle beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen, bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn. In die situaties gelden adviezen van de wijkorganisatie zonder toepassing van dit convenant, en geldt de algemene inspraakverordeningsituatie waarin een .

Dat neemt niet weg dat er wel geïnformeerd had moeten worden. Eric geeft toe dat het hem was ontgaan. Maar uiteindelijk is de informatievoorziening er wel gekomen. Anton zegt dat dit pas is gebeurd nadat de bewoners er achter aan zijn gegaan en toen lag er al een plan. Met tijdige informatie had veel onrust kunnen worden voorkomen.

Erik Schade pleit voor een gemeentelijke meldplicht. Groningen is één van de weinige gemeenten die zo’n plicht niet kent. Hij zou graag zien dat de gemeente dit in zijn beleid opneemt. Zoals het nu gaat doet de gemeente precies dat wat binnen de regels moet en niet meer.

Volgens Eric zijn de problemen inmiddels naar behoren opgelost en is het niet nodig om hier lang bij stil te staan.

Lucien noemt het jammer dat er geen lering uit is getrokken. Erik wil graag dat er een stap wordt gezet richting een meldplicht. Nu is het moeilijk om tijdig informatie te krijgen. En wat heb je zo aan een Convenant. Eric licht toe dat binnen de gemeentelijke organisatie wordt geprobeerd om de ambtenaren er in mee te krijgen om de wijk beter te informeren. Het College wil dit graag, maar zoiets gaat helaas niet altijd automatisch.

Anton wijst er op dat het Convenant al uit 2009 stamt. Ook is geprobeerd om met de wijkwethouder in gesprek te komen, maar steeds tevergeefs. Volgens Mooij is het wijkwethouderschap niet bedoeld om in te zetten als er iets aan het escaleren is. Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. Bernadette Snellers heeft een overzicht van alle gemeentelijke loketten naar het Buurtoverleg doen uitgaan. De Wijkwethouder gaat graag met de wijk in gesprek over initiatieven en de toekomst van de wijk. Als er een klacht is over een bijvoorbeeld een ouwprocedure is het de vakwethouder en dat deel van het ambtelijk apparaat die an zet zijn. De wijkwethouder is geen extra escalatieniveau naast bezwaar en beroep.

Vanuit het overleg wordt er op gewezen dat ook dit onderwerp over de toekomst van de wijk gaat en dat er wel erg ambtelijk wordt gehandeld zeker voor iets dat zo’n impact heeft. Eric geeft aan dat de raad heeft besloten de bouwaanvragen en vergunningen alleen nog digitaal te communiceren. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het belang van de ondernemer, ook deze heeft recht op rechtsbescherming als hij een aanvraag indient..

Door de omwonenden van Café De Kleine Oosterpoorter wordt de communicatie abominabel genoemd. Tussen 27 augustus en vorige week is niets van de gemeente vernomen. De hoorzitting is van 27 augustus is uitgesteld en verder is er niets meer vernomen. Inmiddels is gebleken dat er gebouwd is zonder vergunning en moet het café direct dicht.

Eric licht toe dat de aanvraag viel onder “kruimelgevallen”tav het bestemmingsplan. Doordat de aanvrager vervolegens meer deed dan in de vergunning was toegestaan is de vergunning nu ingetrokken. . Dit kan alleen als het om een minimale aanpassing gaat.. Het is dus niet goed gegaan. Voor het vervolg geldt dat er een nieuwe omgevingsvergunning moet komen waarin ook de horeca-exploitatie wordt opgenomen. Een nieuwe aanvraag moet via de langere procedure gaan lopen. Eric meldt overigens dat er nog geen nieuwe aanvraag is ingediend.

Gevraagd wordt of de gemeente wel voldoende besef heeft van wat de impact voor de buurt is. Erik Schade heeft de ervaring dat het VTH moeilijk bereikbaar is. Hij stuit op een muur van onbegrip.

Eric zegt informatie te hebben gevraagd bij zijn collega die over de horecavergunningen gaat. Toen werd hem het geval pas duidelijk. Om als burger of bewonersorganisatie over de bereikbaarheid van een afdeling te praten moet je bij de persoon zijn die het betreffende team aanstuurt. Hij stelt voor om een gesprek te arrangeren met Sjouke van der Vlugt. Dat is degene die hier over gaat.

Erik Schade zegt graag van het hoofd van de VTH een toelichting te hebben gekregen. Uit de gang van zaken heeft hij een gevoel van machteloosheid gekregen wat behoorlijk wat frustratie heeft teweeg gebracht bij hem. Dit gevoel blijkt bij meerderen te leven en zou iets moeten zijn dat de gemeente zich moet aantrekken.

Eric wijst er op dat “nee” soms ook een antwoord is. Er rest dan nog de mogelijkheid van een bezwaar of beroep. Maar daarna is er niets meer.

Afgesproken wordt dat Eric een gesprek tussen de omwonenden/belanghebbenden en de heer van der Vlugt regelt.

Omgeving Griffeweg

Bij de bewoners is er de wens om tot een andere inrichting te komen van dit gebied. Eric geeft aan dat het al wat langer speelt. Het conservatorium heeft geen aanwezigheid op het plein en daardoor mist het plein elke uitstraling. Er wordt (ook vanuit het conservatorium/Hanzehogeschool) gekeken naar een betere invulling, bijvoorbeeld in de vorm van een muziekplein met een Jazzcafé. Wat nodig is, is draagvlak. Zijn er ondernemers die willen bijdragen en wil de Hanzehogeschool financieel bijdragen? Dit zou een onderwerp kunnen zijn voor een te organiseren Initiatievencafé. Als de externe partijen willen bijdragen, kan worden bekeken in hoeverre de gemeente kan bijdragen. Het project wordt dan op geld gezet en geprogrammeerd. Hinke en Annet willen wel kijken of ze bij kunnen dragen aan de organisatie van een initiatievencafe.

Ruurd en Anton hebben overlegd met een vertegenwoordiging van het conservatorium. Het Buurtoverleg wil graag de vinger aan de pols houden.

Er worden vragen gesteld over een slagboom op het parkeerplein die is geplaatst door Hanzevast en over de eigendomsrechten van deze onderneming. Volgens Eric is het eigendomsrecht wel duidelijk, maar de plaatsing van de slagboom kan een punt van bespreking zijn. Buurtoverleg en Stadsdeelcoördinatie houden hierover contact.

Eric wijst er op dat dit in eerste aanleg een specifiek Ruimtelijke Ordenings-project betreft. Ruurd wil ook de sociale aspecten er bij betrekken. Eric vraagt zich af of dit bij het concept-ontwerp al nodig is. Hij “neemt het mee” en maakt binnenkort een afspraak hierover.

Wijkagenten

Vanuit de buurt komen signalen dat de wijkagenten moeilijk bereikbaar zijn. Eric herkent dit niet. Volgens hem zijn beide agenten goed bereikbaar. Ruurd geeft aan hier ook niet erder klachten over te hebben gekregen.

Hij wijst verder op het project dat op initiatief van de opbouwwerker en het Poortershoes ( Yvonnen) wordt georganiseerd. Op de derde donderdag van november wordt er in het Poortershoeseen netwerkbijenkomst georganiseerd waar allerlei zaken kunnen worden besproken. Hierbij zijn naast de wijkagenten ook de leden van het gebiedsteam betrokken.

In het verlengde hiervan doet Eric de suggestie om een veiligheidsschouw te houden. Hieraan zou, naast de wijkagenten, ook de wijkwethouder aan kunnen deelnemen. Een dergelijke schouw in de Rivierenbuurt was erg succesvol.

Ruurd geeft aan dat hij liever met de wijkwethouder in gesprek zou willen over de communicatie.

Gemaakte afspraken:

  1. Er wordt een afspraak geregeld met Sjouke van der Vlugt door Eric Mooij.
  2. Er wordt een afspraak geregeld over het proces rond de invulling van het plein bij het conservatorium door Eric en de bewonersorganisatie.

Initiatievencafé

Eric komt met het voorstel voor een Initiatievencafé. Dit loopt vanuit de gemeente via Bernadette Snellers. Deze vorm is al in verschillende stadswijken toegepast. Het heeft de vorm van een inloopavond waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen om in een “pitch” vragen of initiatieven te delen. Doel is vooral om mensen bij elkaar te brengen.

Gewezen wordt op initiatieven als G1000 en Link050. Zou het niet beter zijn om deze bij elkaar te laten komen. Eric zegt dit mooie initiatieven te vinden maar het Initiatievencafé is echt iets voor en in de buurt. Hoe het wordt ingevuld is ook aan de buurt. Het kan bij één keer blijven, maar het kan ook een terugkerend iets worden. Annet en Hinke willen er wel aan meedoen. Eric zegt de ondersteuning van het opbouwwerk en Bernadette Snellers toe. Ook in De Oosterpoorter wordt hier aandacht aan besteed.

Communicatie/Convenant

Eric vindt de vragen over de communicatie en het Convenant eigenlijk niet specifiek iets voor de wijk Oosterpoort. Het is iets wat stadsbreed speelt en hij stelt daarom voor om het niet aan de wijkwethouder voor te leggen maar aan het gehele College.

(Eric Mooij verlaat de vergadering)

4) Status ANWB-gebouw

Er is een vruchtbare bewonersbijeenkomst gehouden. Vastgoed is op veel punten de bewoners tegemoet gekomen (geluidsisolatie, fietsenstalling, toezicht door een conciërge en inrichting balkons/terrassen). Er is een bezoek gebracht aan een ander door Vastgoed geëxploiteerd pand en dat zag er goed uit. De indruk is dat als een huurder zich niet goed gedraagt deze wel een probleem heeft. Er is een budget beschikbaar voor de groenvoorziening. De horecavoorziening krijgt alleen overdag een functie (sluit om 23.00 uur). Vastgoed gaat regelmatig in gesprek met de omwonenden.

Eén vergunning is verleend (west) en de andere (oost) is ingediend. Alle gemeenschappelijke bezwaren zijn ingetrokken. Er is nog één individuele bewoner die een bezwaarprocedure heeft lopen. Dit gaat met name over de te verwachten parkeerproblemen.

Er zijn nog drie punten waarover overleg wordt gevoerd:

  1. Het hek bij het Cultuurcentrum
  2. De plaatsing van de twee vuilniscontainers.
  3. Het parkeren. Bewoners krijgen geen parkeervergunning maar moeten een plek in de parkeergarage huren voor 110 euro per maand.

Er wordt gevreesd dat er mogelijk op creatieve wijze gebruik zal worden gemaakt van de bezoekerspassen. Protesten over een mogelijk te hoge parkeerdruk kunnen gevolgen hebben voor de rest van de buurt. Een oplossing zou kunnen zijn om bewoners te verplichten tot het huren van een plaats in de parkeergarage. Maar de ervaring is ook dat veel bewoners van dergelijke complexen geen auto bezitten. De omwonenden zijn nog in gesprek met zowel Vastgoed als de gemeente. De vraag komt ter tafel of het wenselijk is dat iemand vanuit het BOO aansluit bij dit overleg in verband met mogelijke effecten op het parkeerbeleid in de rest van de wijk. Dit wordt besproken binnen het BOO-bestuur.

Ondanks de klungelige manier waarop dit aanvankelijk is aangepakt blijkt het overleg nu prima te verlopen.

5) Terugkoppeling bijeenkomst adviesraden

De gemeente wil een aantal adviesraden (ouderenraad, gehandicaptenraad en de WMO-raad) opheffen en vervangen door een meer wijk- en gebiedsgerichte vorm.

Er zijn vier bijeenkomsten geweest. Lucien was bij drie daarvan aanwezig. Er waren ongeveer 20 mensen bij aanwezig. Het zit allemaal nog in de brainstorm-fase. De gemeente wil de bereikbaarheid vergroten.

Veel hangt af van de uitwerking. Het gaat om een cultuuromslag zowel bij bewoners als ambtenaren. Elke wijk blijkt tegen dezelfde dingen aan te lopen.

6) Sluiting