Buurtoverleg Oosterpoort 30 november 2015

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Leontien Hagevoort, Pauline v.d. Veen, Cees Smit, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Simon de Vries, Andrina Grootjans, Erik Weening (KCO), Lucien Katerberg en Margriet Schaaf.

Gasten: Afsaneh Moghadam ( Opbouwwerk MJD, afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl), Wouter Schra, Glenn Sibon, Julia Klaassens en Vera Blaauw (Hanzehogeschool, Human technology, w.t.schra@st.hanze.nl)

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Te gast: Wouter Schra, Glenn Sibon, Julia Klaassens en Vera Blaauw (Hanzehogeschool, Human technology)

Te gast zijn vier studenten van de Hanzehogeschool die, in het kader van hun studie Human technology, een leefbaarheidsonderzoek gaan houden in de Oosterpoort. Door middel van hun onderzoeksmethode, design thinking, komen ze met oplossingen en aanbevelingen richting zowel de wijk als de gemeente. Het onderzoek is gericht op de mens en hoe zaken voor de mensen te verbeteren zijn. De studenten zijn nu nog in de fase van het sfeerproeven. Hierna worden gesprekken met wijkbewoners gehouden. Opdrachtgever is de gemeente. De onderzoekers hebben zelf de keuze gemaakt voor de Oosterpoort omdat het een oude wijk is waarin veel is veranderd. En nadrukkelijk niet omdat het een onleefbare wijk zou zijn.

Ruurd zou het leuk vinden als na afloop van het onderzoek in dit overleg een presentatie wordt gehouden. Contacten met de studenten via: w.t.schra@st.hanze.nl

3) Te gast: Afsaneh Moghadam

Afsaneh werkt sinds kort in onder meer de Oosterpoort als opbouwwerker en lid van het Sociaal team (voorloper van het Wij-team). Ze vertelt allereerst over de netwerklunch die donderdag voor het eerst werd gehouden in het Poortershoes. Het initiatief komt van Yvonne van het Poortershoes. Doel is kennismaken, informatie uitwisselen en contacten maken. Op de eerste bijeenkomst waren wel veel organisaties aanwezig maar helaas niet veel wijkbewoners. De aanwezigen waren vol lof over het initiatief.

De volgende lunch is op de laatste donderdag van januari. In dit stadium zal het rouleren over de wijkcentra, maar het is de bedoeling dat uiteindelijk elke wijk een eigen wijklunch gaat krijgen. Om meer bewoners te trekken, zou het te overwegen zijn om een ander tijdstip te kiezen. Afsaneh neemt deze suggestie mee. Ook zal zij zorgen voor een stukje over dit initiatief voor de Oosterpoorter.

De werkzaamheden van Afsaneh als opbouwwerkester en lid van het Sociaal team omvatten verschillende probleemgebieden zoals huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, financiële problematiek en problemen rond huisvesting. Vooral betreft het meervoudige problematiek. Maar er is ook zeker aandacht voor leuke initiatieven en goede ideeën voor de wijk.

Afsaneh informeert bij de leden van het Buurtoverleg of zij signalen ontvangen over eenzaamheid in de wijk. Ruurd antwoordt dat die er ongetwijfeld zijn, maar niet bij het buurtoverleg terecht komen. Het is wel belangrijk, maar het blijft vaak onder de oppervlakte. Het voorstel wordt gedaan om de verschillende problematieken één voor één aan bod te laten komen in de Oosterpoorter. Het eerste stukje in deze serie gaat dan over de wijklunch.

Trinette vraagt naar de samenwerking met het jeugdwerk. Afsaneh antwoordt dat dit binnen het Sociaal team wordt opgepakt. Binnen het Sociaal team werken de verschillende organisaties samen, ieder vanuit de eigen expertise.

4) Verslag vorige vergadering (26 oktober 2015)

Het conceptverslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

Café De Kleine Oosterpoorter

Naar aanleiding van het verslag van deze vergadering in de Oosterpoorter is een boze reactie gekomen van de eigenaresse van café De Kleine Oosterpoorter. Ze eiste dat het artikel werd teruggenomen. Ellen heeft uitgelegd dat het een verslag was van de buurtoverlegvergadering en niet de mening van de wijkkrant. Wel heeft zij de mogelijkheid geboden om een ingezonden stuk te sturen waarin zij haar visie naar voren kan brengen. Voor inhoudelijke zaken heeft Ellen haar doorverwezen naar Eric Mooij.

Erik Weening zegt de verontwaardiging van deze mevrouw heel goed te kunnen begrijpen. Ze kan er niets aan doen, maar moet er wel van leven. Kan me goed voorstellen dat het haar niet vrolijk stemt.

Ruurd zegt dat ook Eric Mooij het zich heeft aangetrokken. Het was een beladen vergadering en ook de stadsdeelcoördinator was niet overal van op de hoogte.

Plannen rond cultuurcentrum De Oosterpoort

Naar aanleiding van het gestelde over de parkeerplekken De Oosterpoort, meldt Lucien dat het hek er nog staat. Helaas komt het toegezegde overleg tussen Gemeente, Vastgoed en de bewoners maar niet van de grond. Dit gaat erg moeizaam. Afgesproken wordt dat Ruurd dit opneemt met Eric Mooij.

Initiatievencafé

Lucien meldt dat zij en Hinke een uitnodiging hebben ontvangen om op 15 december in De Wijert te komen kijken hoe het daar loopt. Op basis daarvan kan worden gesproken over de opzet voor de Oosterpoort. Het zal niet meer voor de jaarwisseling gaan plaatsvinden.

Overleg ANWB-gebouw.

Naar aanleiding van het op gang brengen van een regulier overleg met alle betrokkenen rond het voormalige ANWB-pand, vraagt Lucien of het Buurtoverleg hierbij wil aanschuiven. Ruurd zegt dat daar niet meer over is gesproken maar hij is hiertoe wel bereid. Het is belangrijk genoeg om goed in de gaten te houden.

5) Terugkoppeling Halloween

Simon meldt dat Halloween zeer succesvol is verlopen. Er namen 120 kinderen aan deel en bijna allemaal uit de wijk. De muziek werd verzorgd door het conservatorium.

Bij een volgende editie moet geprobeerd worden om meer ouders zo ver te krijgen dat zij als spook gaan meedoen. En ook moet iets worden verzonnen om zaklampfunctie van de mobieltjes te verhinderen. Volgend jaar kan het iets groter van opzet worden gemaakt. De PR was goed geregeld. Financieel moet er mogelijk nog een heel bescheiden bedrag worden toegelegd.

6) Terugkoppeling Stationsgebied

Ruurd meldt dat het bestemmingsplan is ingediend en zes weken ter inzage ligt. Een onzekerheid is gelegen in het pand van Post.nl. Mocht de gemeente dit in bezit kunnen krijgen, dan zijn de mogelijkheden aanzienlijk groter. Het gebouw wordt door Post.nl niet meer gebruikt. De onderhandelingen verlopen, maar niet erg vlot. Als de gemeente het gebouw verwerft, kan het hele busstation aan de zuidkant komen. De tunnel kan dan ook een stuk korter. Het is de bedoeling dat de bussen via een openbare doorgang onder het station door naar de zuidkant rijden.

Bij verwerving van het Post.nl-pand wordt het ook mogelijk om een fietspad aan te leggen aan de zuidkant van het spoor. Alleen het bekende theehuis van Scholten is dan nog een knelpuntje maar voor de rest is er daar voldoende ruimte. Dit zou de Willem Lodewijkstraat kunnen ontlasten.

Mocht het niet lukken met het pand van de post, dan wordt het plan een stuk duurder en moet een deel van het busstation aan de voorkant komen.

De verdere invulling van de zuidkant van het station moet nog worden ontwikkeld.

7) Ontwikkeling locale munt

Er is van Veranderlab050 een schrijven ontvangen over de mogelijke ontwikkeling van een locale munt. Dergelijke initiatieven lopen al in een aantal Nederlandse steden. Is er hiervoor interesse, stedelijk of in de wijk?

Het animo blijkt niet groot. Erik wil het wel aan de orde stellen binnen de KCO, maar weet vooraf al wat het oordeel zal zijn. Het is beter om het kopen in de eigen wijk verder te stimuleren.

Afgesproken wordt dat Pauline gaat terugkoppelen dat er geen belangstelling is.

8) EU-onderzoek veiligheid en leefbaarheid

Als vervolg op het TNO-onderzoek wordt nu een enquête gehouden. Hoewel deze online-enquête niet erg handig is opgesteld is het wel goed om deze even in te vullen. Hoe meer respons, hoe beter.

9) Op zoek naar plekken waar je je onveilig voelt

Ook hieraan is een enquête gekoppeld.

Cees vertelt over de gebrekkige communicatie met de gemeente naar aanleiding van een verzoek om ruimtelijke maatregelen te nemen om wildplassen bij het glasvezelhok aan het Palet (eind De Meeuwen) tegen te gaan en om iets gedaan te krijgen tegen een probleem met gluurders bij een complex van het Housing Office. Twee jaar geleden is al toegezegd dat er iets zou gebeuren, maar er is nog steeds niets gebeurd. Cees heeft contact gehad met de heer Haverkamp van Stadsbeheer. Er zouden geen mensen beschikbaar te zijn om de maatregelen uit te voeren.

Besloten wordt om de zaak te bespreken met Anne Krijn Piersma. Hij is voor het Buurtoverleg het aanspreekpunt. Afgesproken wordt dat Cees alle informatie naar Andrina stuurt. Andrina zorgt dat het bij Piersma terecht komt.

Aan de orde komen verder de inbraakgolven in De Linie en De Meeuwen. Het blijkt dat de wijkagent niet altijd goed bereikbaar is. Besloten wordt om deze hier een keer uit te nodigen. Erik zegt weinig positieve ervaringen te hebben met Burgernet. Andrina wijst op de mogelijkheid om via een app aan buurtpreventie te doen. Dit schijnt goed te werken, vooral omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste inbrekers in de eigen omgeving werken. In De Meeuwen werkt een dergelijke app en zijn de ervaringen goed.

10) Afvaardiging eindejaarsbijeenkomst 17 december in De Semmelstee (Corpus den Hoorn)

Margriet gaat er zeker naar toe. Mogelijk gaan ook een aantal andere leden van het buurtoverleg.

11) Vergaderdata volgend jaar

In principe wordt gekozen voor de laatste maandag van de maand als vergaderdatum. In een aantal maanden zal er geen buurtoverleg worden gehouden en eventueel wordt ook nog een enkele keer uitgeweken naar een ander dag.

12 Rondvraag en sluiting

  • Leontien heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Ze heeft dit werk drie jaar gedaan. Wel is ze bereid om op ad-hoc-basis nog hand- en spandiensten voor het bestuur te verrichten (bijvoorbeeld voor de buurtborrel).
  • Trinette meldt dat op 7 december de uitkomsten van de Borgschouwen worden gepresenteerd. Helaas kan zij er zelf niet bij zijn. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente.
  • Ruurd vraagt de studenten van de Hanzehogeschool hoe zij deze vergadering hebben ervaren. Ze antwoorden wel het één en ander te hebben opgestoken. De afspraak wordt gemaakt dat de uitkomsten van het onderzoek op dit overleg worden gepresenteerd.