Buurtoverleg Oosterpoort 7 september 2015

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Pauline v.d. Veen, Leontien Hagevoort, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Simon de Vries, Andrina Grootjans, Isa Valk, Lucien Katerberg, Erik Weening (KCO), Margriet Schaaf, Egge-Jan Krijthe en Yv Hout.

Verslag: Andrina Grootjans

  1. Opening en mededelingen

Ruurd heet alle aanwezigen welkom. Egge Jan Krijthe en Yv Hout zijn voor het eerst bij het Buurtoverleg aanwezig.

Cees Smit, Erwin de Vries en Tjeerd Flokstra hebben zich afgemeld.

  1. Notulen vorige vergadering

Naar aanleiding van:

Pag. 1 Plannen conservatorium: Ruurd heeft het conservatorium een e-mail gestuurd; nog geen reactie

Brief naar gemeente over Onderhoudswinkel volgt nog (actie Pauline)

Pag. 2 Honden losloopveld aan de Palmslag gaat niet door. Onder de bewoners worden ideeën voor het grasveld geïnventariseerd. In De Oosterpoorter staat ook een oproep om ideeën aan te dragen.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

  1. Terugkoppeling ANWB-gebouw

Lucien: met een groep van 6 personen is met diverse instanties en mensen over de nieuwe bestemming van het ANWB-gebouw gesproken. Het betreft 137 wooneenheden voor werkende jongeren van 23 jaar en ouder. Voor een deel van het pand is reeds een vergunning verleend. De aandachtspunten zijn: hoeveelheid woningen, parkeren, fietsenstallingen, terrassen/balkons en groenvoorziening in de omgeving. Er is ruimte voor een aantal auto’s in de parking van het Cultureel Centrum De Ooster­poort. Waarschijnlijk worden aan de bewoners ook bezoekerspassen verstrekt. Het betreffende deel van de wijk heeft maar weinig parkeerplaatsen. Het Buurtoverleg is verdeeld over de opmerking dat meer jongeren een auto zullen hebben dan de gemeente veronderstelt. De inpandige fietsenstalling is groter geworden dan in eerste instantie was voorzien. Buiten, aan de westkant, komen aanvullend nog 70 plaatsen voor fietsen. D.m.v. ‘dempend groen’ wordt geprobeerd om de geluidsoverlast te beperken. Ingeschat wordt dat de bewoners aan de oostkant weinig gebruik zullen maken van de fietsenstalling. De bewoners krijgen grote terrassen/balkons. Gevreesd wordt dat dit zal leiden tot geluidsoverlast voor de omgeving. De werkgroep omwonenden Tromplocatie (mail:omwonendentromp@gmail.com) heeft de gemeente gevraagd om inspraak over de groenvoorziening in de omgeving. Hierover zijn nog geen toezeggingen gedaan. Er wordt pro forma bewaar ingediend om uitstel te krijgen voor een formeel bezwaar. Hiervoor hebben al 46 omwonenden getekend. Bedoeling is om ondertussen informeel overleg op te starten met betrokken partijen.

Leontien: probeer mee te denken in oplossingen, ook richting gemeente en leg de contactmomenten en eventuele toezeggingen goed vast. Lucien: daarmee zijn we volop bezig, maar er is nog geen formele toezegging geweest om een van de voorstellen te honoreren. De start was al verkeerd, aangezien Vastgoed Groningen en de gemeente verzuimd hebben om de bewoners en De Oosterpoort te informeren. Erik: er zijn meer dossiers waarbij bekend is dat de communicatie vanuit de gemeente niet goed verloopt.

Op 24 september a.s. vindt in het Poortershoes een voorlichtingsavond plaats voor alle geïnteresseerden. Hierbij zijn o.a. de Gemeente Groningen en Vastgoed Groningen aanwezig. Ruurd zal deze bijeenkomst voorzitten (op persoonlijke titel).

Margreet: advies om ook contact te leggen met politieke partijen. Isa: dat is reeds gedaan, maar nog niet alle partijen hebben gereageerd.

Ruurd: wat zijn de wensen van de ‘actiegroep’? Lucien: we zijn niet tegen het plan, maar we zijn bang voor overlast. Er komt in de eerste periode wel een conciërge in het pand. Anton: er zijn meer panden in de stad die op dergelijke wijze zijn verbouwd voor appartementen. Dat lijkt goed te hebben uitgepakt. De gemeente en Vastgoed Groningen lijken open te staan voor een gesprek. Maak vooral alle opmerkingen en bezwaren duidelijk.

Ruurd: het Buurtoverleg kan dit initiatief desgewenst financieel ondersteunen. De ‘actiegroep’ zal hierover een e-mail aan het Buurtoverleg sturen.

Ruurd zegt voor een volgende vergadering graag wijkwethouder Ton Schroor uit te nodigen. Er zijn diverse onderwerpen te bespreken: het Convenant, de wijze van informatieverstrekking door de gemeente, etc. Het bestuur zal dit voorbereiden. De buurtoverleg-leden zullen per e-mail om inbreng worden gevraagd (actie Pauline).

  1. Reactie op afvalloze stad

De bewoners worden gevraagd om suggesties aan te leveren om afval her te gebruiken, welke voorzieningen gewenst zijn/op welke plek.

Suggesties kunnen worden gemaild aan Pauline. Ook via social media zal hiervoor aandacht worden gevraagd. Ellen: dergelijke interessante informatie graag ook meteen doorsturen aan de redactie van De Oosterpoorter.

  1. Concept programma Groot onderhoud

Isa: aan de Palmslag staat een grote afvalbak waarvan onduidelijk is waartoe deze dient. Dit wordt meegenomen in het volgende beheeroverleg

Ruurd: nog aanvullingen/opmerkingen op de bijgevoegde lijst?

Griffeweg: wordt opnieuw geasfalteerd. Aan de gemeente zal worden gevraagd of er ook rekening zal worden gehouden met de al eerder voorgestelde aanpassing van Griffeweg/Meeuwerderweg.

  1. Terugkoppeling Halloween / Kijkje in de keuken

Simon: Kijkje in de keuken: vier winkeliers hebben toegezegd hieraan mee te willen werken. Dit is overgedragen aan de school om dit verder op te pakken. Mogelijk is dit t.z.t. ook interessant voor een artikel in De Oosterpoorter.

Halloween: Ruurd heeft affiches gemaakt. Er komen ook nog flyers. Merleyn zorgt voor een aantal vrijwilligers. Wellicht wordt er nog drinken bij Merleyn geregeld voor de kinderen. Simon zal de kosten bijhouden. Het Buurtoverleg zal dit financieel ondersteunen.

  1. Mail inzake vreemd geluid Winschoterdiep

Pauline: wie herkent het geluid. Dit onderwerp heeft op Facebook tot weinig reacties geleid. Er zijn meerdere niet te plaatsen geluiden in de Oosterpoort. In de eerstvolgende Oosterpoorter staat een artikel over het geluid aan het Winschoterdiep, met de bedoeling om de oorzaak te achterhalen.

  1. Rondvraag en afsluiting

Margreet vraagt de aandacht voor illegale dumping van afval/grofvuil. Pauline: meld het op de website van de gemeente of via de app Meldstad. De ervaring heeft geleerd dat de gemeente adequaat op deze meldingen reageert. De gemeente haalt geen gratis grofvuil meer op. Sinds enkele jaren moet hiervoor worden betaald.

Anton: benaderd door een kunstenares en een schrijfster met het voorstel om Gluren bij de Buren te organiseren. Wordt verder uitgewerkt in een kleine groep en in de Oosterpoorter zal hiervoor t.z.t. een oproep worden gedaan. Bedoeling is dat dit in het voorjaar van 2016 plaatsvindt. Een dergelijk initiatief heeft al eens in een kleiner deel van de wijk plaatsgevonden.

Yv: met de scootmobiel zijn in de Oosterpoort veel routes lastig tot niet begaanbaar. O.a. door geparkeerde fietsen. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Yv gaat een lijstje bijhouden met plekken waar dit het geval is. Dit zal worden ingebracht in het beheeroverleg (mondeling of via e-mail).

Lucien: opvallend dat er in het Poortershoes geen lift is. Gesuggereerd wordt het praktischer is om bepaalde overleggen op de begane grond te organiseren. Het Buurtoverleg zal een eventueel initiatief voor een lift in het Poortershoes ondersteunen.

Op verzoek van Lucien volgt tot slot een korte voorstelronde van alle leden.

Vergaderdata 2015:

  • 26 oktober

  • 30 november