Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 25 januari 2016

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

 

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Pauline v.d. Veen, Cees Smit, Trinette Janssen, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Simon de Vries, Andrina Grootjans en Erik Weening (KCO).

Gasten: Afsaneh Moghadam ( Opbouwwerk MJD) en Marco Agema

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Verslag vorige vergadering (30 november 2015)

Het conceptverslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

  • De Hanzehogeschool-studenten die de vorige keer hun project presenteerden houden aanstaande woensdag in Het Poortershoes een presentatie van hun onderzoeksresultaten.
  • Voor diezelfde dag staat er ook weer een buurtlunch op het programma. Locatie: buurtcentrum Stadspark. Deze keer staan doe-activiteiten op het programma.
  • Het thema van Afsaneh voor de komende Oosterpoorter zal gaan over financiën.
  • Andrina heeft de situatie waar Cees in de vorige bijeenkomst op doelde nog niet voorgelegd aan Anne Krijn Piersma. Zij heeft hiervoor meer info over hoe en wat voor nodig. Cees gaat er mee aan de slag en neemt eventueel zelf nog een keer contact op met Stadsbeheer.
  • Het Sociaal team is op woensdagmorgen en donderdagmiddag te bereiken in De Stroming voor vragen op gebied van zorg, wonen en welzijn.
  • Een aantal mensen van het Buurtoverleg waren aanwezig op de oudjaarsbijeenkomst van Stadsdeelcoördinatie in De Semmelstee. Ellen en Ruurd hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wijkwethouder te spreken. De wijkwethouder ziet het nut niet in van een kennismaking met deze vergadering maar wil wel een keer present zijn op het Initiatievencafé. Op deze bijeenkomst werd ook gemeld dat er geld beschikbaar is voor het Meeuwerderplein.

3) Te Gast: Marco Agema

Marco is de uitbater van het duurzame en toekomstbestendige horecabedrijf Friet van Piet.

Hij heeft de ambitie om de uitgangspunten van zijn bedrijf verder uit te werken over de wijk, de stad en de provincie. Het initiatief heeft als naam: Groningen 3.0.

De doelstelling is om in 2025 een duurzame wijk te realiseren met een minimale CO2-footprint. Om wijkbewoners hiervan bewust te maken, wordt een mobiele klok ontworpen die aftelt naar 31 december 2025.

Marco zoekt voor zijn plannen mensen uit de wijk die zich hier ook mee bezig willen houden. Daarnaast wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen in de wijk en met andere wijken.

De vijf pijlers van de aanpak van Marco zijn: mobiliteit, wonen, energie, voedsel en productie.

In de voorbereiding is gesproken met de Provincie en is een bezoek gebracht aan Parijs.

De aftrap van het project zal op 29 februari plaatsvinden op het Zerniketerrein, samen met een groep uit de Oosterparkwijk. Marco wil hieraan voorafgaande al graag vanuit de Oosterpoort een kernteam/ bestuur gevormd hebben dat dit alles gaat begeleiden. Op 21 maart staat een tweede bijeenkomst op het programma waarin met adviseurs wordt gekeken naar de vijf pijlers.

Marco wil graag horen of binnen het Buurtoverleg belangstelling voor is. Tevens probeert hij meer overzicht te krijgen in wat er verder aan initiatieven in de wijk zijn. Helaas blijkt soms dat er meer gepraat wordt dan gedaan. Het blijkt ook dat de provincie geen goed overzicht heeft van wat er is op dit gebied allemaal gebeurd.

Wat de prioriteit krijgt moet door de wijk worden aangegeven Voor Marco ligt de prioriteit op het inzichtelijk maken van dit project, een beeld krijgen van de mogelijkheden en waar mogelijk samenwerking tot stand brengen. Hij benut zoveel mogelijk zijn eigen netwerk en heeft contacten lopen via het NVO.

Ellen vraagt wat het concrete doel is. Marco verwijst naar de naam van het project: Groningen 3.0. Doel is nul uitstroom CO2 en zowel afval als energie op nul. Dit moet in tien jaar tijd realiseerbaar zijn. En het beste is om dit van onderaf aan te pakken en niet te laten opleggen. Marco is overtuigd van de dynamiek van de buurt. Gemiddeld is het opleidingsniveau hoog. Sommige dingen kun je beter samen oppakken. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnecollectoren; deze kun je heel goed als straat in één laten plaatsen. Maar het gaat ook over zaken als het benutten van overgebleven voedsel.

Het project hoeft niet veel te kosten. Er moet alleen een bestuur te komen, geen leden.

De aanduiding 3.0 van Groningen 3.0 verwijst ook naar de drie p’s; planet, people en profit.

Vanuit de gemeente worden ook wel initiatieven ontwikkeld, maar deze zijn alleen op het terrein van energie. Uit het overleg met de provincie blijkt dat ze daar juist zitten te springen om initiatieven.

Op 29 februari wordt het kernteam gevormd en op 21 maart vindt de bijeenkomst met de specialisten plaats. Marco hoopt op een goede belangstelling vanuit de buurt. We moeten elkaar positief maken voor het idee van een duurzame samenleving.

Ruurd dankt Marco voor zijn goede verhaal. Het onderwerp zal vaker op de agenda van het Buurtoverleg komen en we willen er bij betrokken raken. Nog voor 29 februari probeert Marco mensen bij elkaar te krijgen en inzichtelijk te krijgen wat er gebeurt in de wijk en ook welke initiatieven er in andere wijken zijn.

Marco levert een stukje over dit initiatief voor de eerstvolgende Oosterpoorter.

(Marco verlaat de vergadering)

4) Aanpak Ring Zuid

Dit punt staat op de agenda om een drietal redenen: 1) de discussie hierover in de Oosterpoorter, 2) verzoek inventariseren plannen Zuiderplantsoen en 3) de bijeenkomst van de groep Winschoterdaip open aanstaande vrijdag met leden van de Tweede kamer.

Discussie in Oosterpoorter

Ruurd leest dat de stichting Leefomgeving het advies geeft om als buurt zoveel positieve zaken te halen uit de ringwegplannen zoals ze er nu liggen. Ruurd is verheugd over deze opstelling van de stichting en ook een beetje verbaasd. Hij had graag eerder zo’n benaderingswijze willen zien. Hoe sneller we het oppakken, hoe meer voordeel er te behalen is.

Anton stelt dat het plan al is goedgekeurd en door zal gaan als gepland. Ruurd roept in herinnering dat we als buurt zoveel mogelijk uit het plan willen halen en ons daarom ook hard maken voor de Esperantotunnel.

Ellen wijst op het aspect veiligheid. Er is discussie over de veiligheid van de deksels/tunnel. Omdat het deksels worden genoemd, worden er andere veiligheidsnormen gesteld dan wanneer het om tunnels zou gaan. Maar in feite zijn het korte tunnels. Volgens Anton is dit allemaal allang uitgezocht en goed geregeld. Simon denkt dat men de grenzen van de regelgeving wel goed heeft bekeken en op basis daarvan een keuze heeft gemaakt. De gemeente weet dat er kritiek is op de plannen. En ook dat de Oosterpoort er qua bereikbaarheid op achteruit gaat.

Erik ziet vooral winst, vooral door de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Aanstaande vrijdag houdt de groep Groningen Verdient Beter een informatiebijeenkomst in het Poortershoes.

Over enkele maanden zal er een definitief oordeel worden geveld over de plannen door de Raad van State. De verwachting is dat er wel goedkeuring aan wordt gegeven.

Inrichting Zuiderplantsoen

Er ligt een voorstel voor de inrichting van het Zuiderplantsoen. Vanuit het Buurtoverleg is een klankbordgroep hiermee aan de slag gegaan. Uitgangspunt is: het moet vooral een ontmoetings- en gebruikersplek worden, Nu liggen er voorlopige plannen. Onder meer het CBK is hierbij betrokken.

Besloten wordt om in de Oosterpoorter een oproep te plaatsen voor buurtbewoners die hierover willen gaan meedenken. Ruurd levert hiervoor een stukje aan.

Anton is bereid om hier aan deel te nemen. Trinette stelt voor om de ecologische tuinier, Peter Bult, er ook bij te betrekken.

Oud Winschoterdaip open

Deze actiegroep pleit voor een ingrijpende en kostbare aanpassing van het plan. Vooral de aanleg van een sifon wordt een hele operatie. Het is ook buiten het ringwegplan gehouden.

De plannen van de werkgroep Winschoterdaip open worden lovenswaardig bevonden, maar ook volstrekt kansloos. Vrijdag vindt er een demonstratieve bijeenkomst plaats met bootjes. Hiervoor zijn ook een aantal Tweede Kamerleden uitgenodigd.

5) Voorontwerp herziening bestemmingsplan wonen

Dit gaat vooral over kamerbewoning, de minimaal daaraan te stellen eisen en het vereiste omgevingsonderzoek. Om dit te kunnen regelen moet het juridisch worden dichtgetimmerd in de bestemmingsplannen. Op zich lijkt het wel een goed voorstel, al staat nergens in de voorstellen waar men wel studentenhuisvesting wil.

Pauline vraagt Lucien Katerberg of zij dit vanuit het buurtoverleg wil monitoren.

6) Vacature bestuurslid

Door het vertrek van Leontien is er een plaats vrij in het bestuur. Er zijn nu nog vier bestuursleden in functie. Op zich is dit voldoende al zou een oneven aantal wenselijk zijn.

Ruurd concludeert, mede naar aanleiding van het agendapunt over duurzaamheid, dat het vooral zaak is om als bestuur meer toekomstgericht te gaan werken op basis van een jaarplan. Plannen maken is belangrijker dan een extra bestuurslid werven.

7) Kunstroute

Anton deelt mee dat er acht aanmeldingen zijn. Het gaat sowieso door, maar iedereen is van harte welkom om aan te haken. De datum is: 21 mei. Het conservatorium heeft toegezegd een bijdrage te leveren en de Kroeg van Klaas verzorgt een avond met bandjes uit de buurt. Hoe het er qua financiën uit gaat zien is nog niet helder. Er komt nog een begroting en een aanvraag voor een bijdrage vanuit het Buurtoverleg.

8) Financien/vaststellen kascommissie

Ruurd heeft contact gehad met de penningmeester. Er is nog een flink bedrag over.

De volgende keer staat het financieel verslag op de agenda.

Als leden van de kascommissie worden benoemd: Simon de Vries en Erik Weening.

De vraag is of er nog een rekening van het Poortershoes te verwachten is. Ruurd gaat hier nog een keer achteraan.

Het is wenselijk om na te gaan denken over mogelijke activiteiten die door het buurtoverleg kunnen worden ondersteund. Daarbij worden genoemd: Sterrebos live en de buurtactiviteit in De Meeuwen.

9) Rondvraag en sluiting

  • Andrina wijst op de mogelijkheid om nog tot 31 januari schade door aardbevingen te melden.
  • Trinette heeft een stuk van de heer Criens over de Borgschouw bekeken, maar kan de Oosterpoort er niet in terug vinden. Zij doet hierover navraag bij de heer Criens. Er komt nog een samenvatting van de borgschouw ten behoeve van de Raad