Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 26 september 2016

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

 

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Anton Scheepstra, Margreet Schaaf, Trinette Janssen, Anjo van Apeldoorn, Lucien Katerberg, Isa Valk, Pauline van der Veen, Marten van der Meer, Henrieke Dekens, Cees Smit, Simon de Vries, Sebastiaan Ruddijs en Marguerite Le Poole.

Gasten: Henk Doesburg en Harry de Jonge (gemeente Groningen), Danielle van Ginkel en Marije ter Balkt (campagneteam VVD), Afsaneh Moghadam (opbouwwerk WIJ-Rivierenbuurt)

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Oosterpoort-plannen

Om de Oosterpoort-plannen toe te lichten zijn aanwezig: Henk Doesburg en Harry de Jonge van de gemeente Groningen. Henk schetst de situatie. Ooit was er het plan om met omwonenden te overleggen over een betere afhandeling van de aan- en afvoer vanuit De Oosterpoort naar de Palmslag. Maar dit is er nooit van gekomen.

Geprobeerd is om een andere inrichting te creëren waardoor de overlast voor de buurt verminderd. Het gaat om het verkeer van de openbare weg naar het eigen terrein van de Oosterpoort. De bomen en de bestrating zorgen voor problemen. De bomen zijn echter niet zomaar even te verplaatsen.

Inmiddels is de riolering in de straat aangepakt en de begroeiing weer gerestaureerd. Daarmee zijn we voor wat betreft de overlast weer terug bij af.

De Oosterpoort ondervindt op dit moment zelf overlast als gevolg van de werkzaamheden aan de uitbreiding van het conservatorium. Hierdoor is de bevoorrading ook verplaatst van de Veemarktzijde naar de Palmslag. Als het werk aan het conservatorium klaar is zal de bevoorrading weer aan de voorkant kunnen. Begin 2017 is komt dat project in de afbouwfase en dan is de ingang aan de Veemarktzijde weer gewoon toegankelijk. Maar de situatie is nu wel zo dat een oplossing steeds urgenter wordt.

Belangrijkste wens is dat de uitrit aan de Palmslag meer gestroomlijnder wordt. Nu vormen het hek en de bochten een probleem. Vrachtwagens en touringcars hebben een probleem om de draai te maken. De Oosterpoort is hierover in gesprek met de afdeling verkeer van de gemeente, maar er is nog geen kant en klaar plan. Het gaat om drie zaken:

  1. Scherpe knikken in de weg weghalen.
  2. Eerste stukje Palmslag tweerichtingsverkeer maken.
  3. Aanbrengen van een slagboom achter het hek. Het hek kan dan overdag open blijven staan. Er moet dan nog wel iets worden geregeld om aan deze kant een toegangscontrole mogelijk te maken.

De overlast als gevolg van het conservatorium is tijdelijk. Wel komt er een groot blok bij.

Het probleem van de vrachtwagens is niet op te lossen door ze te laten overladen in kleinere wagens. Het gaat meestal om artiesten die een grote Europese tour maken.

De bewoners van de Trompsingel kunnen geen parkeervergunning krijgen en zoeken andere oplossingen. Het gaat soms zover dat men maar bij de auto blijft hangen chillen om zo een bekeuring te voorkomen. In principe moet er in de parkeergarage onder het gebouw geparkeerd maar dit is extreem duur. Sommige bewoners parkeren in Helpman en gaan dan met hun fiets naar huis. Harry zegt dat er nog meer parkeerplekken zullen gaan verdwijnen (bijvoorbeeld bij invoering tweerichtingsverkeer deel Palmslag).

Een oplossing voor alle problemen heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen boven de grond maar ook onder de grond (pijpleidingen etc.). Er ligt nu slechts een eerste verkenning. Zodra er een voorstel is dat ook uitvoerbaar is, zal er contact met de bewoners worden opgenomen.

Afgesproken wordt dat wanneer er een concreet plan ligt dit wordt gepresenteerd aan de omwonenden, zowel aan de Palmslag als aan de Trompsingel. Daarbij zal ook een vertegenwoordiging van het buurtoverleg aanwezig zijn. (Doesburg en De Jonge verlaten de vergadering)

3) Voortgang Ring Zuid en Zuiderplantsoen.

Volgende week maandag komt de klankbordgroep Zuiderplantsoen voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. Voor het Buurtoverleg is het van belang om inspraak te krijgen over de invulling van het park en de tunnel. Op de jaarmarkt zijn allerlei ideeën geïnventariseerd.

Trinette vraagt wat het budget is. Dit is niet bekend.

Sebastiaan Ruddijs is gemeenteraadslid en wijkbewoner. Hij vraagt aandacht voor de gaten in de tunnel en de daardoor verhoogde uitstoot rond deze gaten. Vanuit de gemeenteraad is een initiatief gelanceerd om niet alleen een (verplicht) meetsysteem te installeren maar ook een afzuiginstallatie.

Dit plan is door Rijkswaterstaat van de hand gewezen.

De uitstoot zou ook kunnen verminderen door de aanplant van groen. Maar alleen hoog groen zorgt voor minder overlast. Lage bomen zorgen er juist voor dat de uitstoot blijft hangen. De bakken worden afgedicht met een hoge muur.

Lucien pleit voor een park voor iedereen. Ruurd wil een gebruikspark met een groene uitstraling. Beide wensen worden meegenomen naar het overleg van maandag. (Ruddijs verlaat de vergadering)

4) Verslag vergadering 24 juni 2016

Naar aanleiding van de opmerkingen op bladzijde twee over de vraag welke regels de bewoners zouden willen, wordt een aanvulling gemaakt. Het gaat hier specifiek over hiaten in de rookwetgeving. Verder wordt opgemerkt dat alleen de geluidsoverlast door muziek wordt gemeten en niet die van stemmen. Het is Isa niet duidelijk hoe het precies zit. Anton legt uit dat er voor terrassen een aparte wetgeving bestaat.

5) Bestuurslid gezocht

Door andere bezigheden kan Andrina het komende jaar geen vergadering op maandag bijwonen. Daarmee is het bestuur in de praktijk teruggebracht tot twee personen. Ruurd wil graag aanvulling. De bestuursvergaderingen zijn beperkt tot alleen een vergadering één week voor dit overleg. De vaste portefeuilles voorzitter, penningmeester en secretaris zijn bezet. Het gaat vooral om een meedenkend bestuurslid. In ieder geval graag iemand voor tijdelijk maar ook is wel iemand voor de langere termijn nodig. Aanmelden kan bij: buurtoverleg@gmail.com

6) Peiling mening over parkeertegoed bezoekerspas.

Sinds enkele maanden hoef je geen pas meer in de auto te laten liggen, maar kun je je kenteken online registeren. Zo kun je ook tegelijkertijd meerdere kentekens aanmelden. Dit leek een positieve ontwikkeling, maar er blijken toch wat haken en ogen aan te zitten.

Het is mogelijk dat meerdere mensen tegelijk een tegoed opmaken waardoor er overlast ontstaat. Geconstateerd wordt dat de parkeerdruk blijft toenemen. De nieuwe aanpak is vooral voor ouderen een probleem. Wanneer je niet beschikt over een smartphone, moet je je auto door middel van een spraakherkenningsprogramma aanmelden. Dit gaat heel vaak fout.

Anjo meldt dat de auto van haar zoon succesvol was aangemeld, maar al na vier minuten weer bleek afgemeld. Resultaat was een flinke boete.

Al met al zijn er heel wat kinderziektes aan het nieuwe systeem.

Ruurd zegt toe de problemen te zullen doorgeven.

7) Inventarisatie omgeving/groen issues

Op een aantal plaatsen wordt vastgesteld na het verwijderen van afgestorven bomen er geen herbeplanting plaatsvindt. De conclusie is dat het vervangen van groen wel een gemeentelijk beleid is, maar niet erg consequent wordt uitgevoerd.

Afgesproken wordt dit probleem aan te kaarten bij Anne Krijn Piersma. Het verzoek aan de deelnemers van dit overleg is om concrete voorbeelden te mailen naar Pauline.

Cees schetst een situatie waar het groen juist niet geregeld wordt onderhouden waardoor het de bestrating overwoekerd. Ook zijn er voorbeelden van het verwijderen van stokrozen en geveltuintjes.

8) Komeetfonds

Het Komeetfonds is overgegaan naar WIJ-Rivierenbuurt. Er is nog 5000 euro in kas. Wie een plan heeft dat ten goede komt aan de leefbaarheid in de buurt, kan een aanvraag indienen bij het WIJ-team. De vraag wordt beoordeeld door een selectiecommissie waar Lucien deel van uit maakt.

Alleen aanvragen uit de “oude” Oosterpoort komen in aanmerking.

Anderen kunnen gebruik maken van het activiteitenbudget van WIJ. Voor Nijestee-huurders bestaan ook bij die corporatie mogelijkheden iets aan te vragen.

9) Initiatievencafé

Lucien meldt dat het initiatievencafé een groot succes was. Er waren ongeveer 35 á 40 mensen aanwezig. Uit de Oosterpoort waren er drie deelnemers. Als initiatieven kwamen naar voren: 1) kinderactiviteiten in de Rivierenbuurt, 2) uitbreiden bestaand eetgroepje naar 1 keer per week samen eten en koken, 3) op zondagmiddag samen fietsen of wandelen, 4) op zaterdagmiddag gratis pannenkoeken voor kinderen in de Waterloobar en 5) een kunstgroep die samen iets doet met kunst.

Naar aanleiding hiervan wordt gesproken over de naamgeving van het WIJ-team. De naam WIJ-Rivierenbuurt suggereert dat het alleen voor die wijk is. Ruurd doet de suggestie om het Oud-Zuid te noemen. Afsaneh kent de bezwaren maar zegt dat het een eenmaal genomen besluit is dat niet meer wordt herzien.

Van het Initiatievencafé komt een verslag in de Oosterpoorter.

10) WIJ

Op 7 oktober gaat WIJ-Rivierenbuurt officieel van start. De aftrap wordt gedaan door wethouder Schroor tijdens het openingsfeest. Het feest duurt van 15.30 tot 18.30 uur.

Margreet, Pauline, Ruurd en een redactielid gaan er naar toe. Het BOO zal geen eigen tafel gaan inrichten, wel wordt een exemplaar van De Oosterpoorter ter inzage neergelegd.

11) Plannen Halloween

Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een Halloween-spooktocht gehouden. Vorig jaar heeft Café Merlijn een fors aandeel in de organisatie op zich genomen. Eigenlijk een te fors aandeel en daarom kunnen ze dit niet nog een keer toezeggen. Gelukkig is de speeltuinvereniging bereid om deze taak op zich te nemen. Er moeten weer posters worden gemaakt en er wordt een financiële bijdrage gevraagd van het BOO. Maar vooral worden er spoken gezocht.

12) Oosterpoort 3.0

Simon meldt dat het duurzame initiatief 3.0 goed loopt. Aanstaande woensdag wordt er een bijeenkomst gehouden met Grunneger Power voor de Nijestee-huurders.

13) Rondvraag

  • Isa zou graag zien dat er wat gebeurd met de groenstrook aan de Palmslag. Hiervoor is een bedrag van 30.000 euro gereserveerd, maar de aanvraagster (Audrey Janga) steekt er geen energie meer in. Aan de ondergrondse vuilniscontainer is een zijingang aangebracht voor hondenpoepzakjes.
  • Het licht op één van de bruggen in de wijk is kapot. Het is gemeld maar wordt niet gerepareerd. Anderen doen meldingen via een app en dan wordt er wel snel gereageerd. Er is nu ook een app voor bouwplannen.
  • Aan Eemskanaal z.z./Het Hout wordt veel zwerfvuil gedeponeerd, vooral van de KFC en Mc Donalds. Het vuil trekt veel ratten aan. De sushi-zaak veroorzaakt in het complex veel overlast. Hierover is een juridische procedure opgestart. De VvE is hier druk mee bezig, maar de uitbaatster blijkt veel macht te hebben.
  • Het bestaande kunstobject “houtverbinding” zal worden geplaatst aan Eemskade z.z.
  • Het gebouw aan de Barnmolenstraat waar ooit de Noorderbrug in zat, is gekraakt. Het gaat om een al lange tijd leegstand gebouw van drie lagen. De krakers geven geen problemen of overlast en zijn bezig met een aantal initiatieven voor de buurt, zoals een restaurant.

14) Sluiting