Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 27 juni 2016

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

 

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Leontien Hagevoort, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Andrina Grootjans, Dicky van der Laan, Erik Weening (KCO), Margreet Schaaf, Trinette Jansen, Anjo van Apeldoorn, Lucien Katerberg, Isa Valk en Marguerite Le Poole.

Gasten: Jan Pieter Jansen (initiatiefgroep Winschoterdaip Open)

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Verslag vergadering 30 mei 2016

  • De heer Jansen mist een reactie van het BOO op de visie die door het comité Winschoterdaip Open is toegestuurd. Het blijkt dat er iets is misgegaan. De leden van BOO hebben de visie niet ontvangen.
  • De heer Jansen leidt uit de uitspraken van de voorzitter in het verslag af dat het BOO meent dat het technisch niet uitvoerbaar zou zijn. De betreffende uitspraken geven niet de mening van het BOO weer, maar zijn een weergave (door de voorzitter) van de visie van de gemeente. Het BOO heeft ook de ervaring dat ze in dit concrete geval overal tegenaan loopt, maar staat wel achter het plan van Winschoterdaip Open. Volgens Jansen kloppen de argumenten van de gemeente niet. Het zou geld kosten, maar hoeveel is nooit berekend. Het is een argumentatie die niet past bij een project van deze omvang. Ruurd benadrukt nogmaals dat het BOO achter het comité staat en gezamenlijk kunnen lobbyen richting de aannemers. De heer Jansen meldt dat vanuit de gemeente geen positieve reactie is gekomen maar wel vanuit de Provincie en vanuit de Tweede Kamer. De Kamerleden De Boer (VVD) en Jacobi (PvdA) zien het plan wel zitten.
  • Naar aanleiding van de constatering dat er op de deksels bomen kunnen worden geplant omdat de bodem hier twee diep is, reageert Jansen met de constatering dat dit feitelijk correct is maar in de praktijk niet zo is. Het zullen nooit volgroeide bomen kunnen worden op deze bodem.

3) Ontwikkelingen Cultuurcentrum, Trompsingel e.d. (Isa Valk)

In het oude ANWB-gebouw komt een daghoreca-voorziening. Hiervoor is al een vergunning afgegeven tot 24.00 uur. De omwonenden zijn hierover verbaasd omdat het nogal laat is voor een daghoreca-voorziening. Volgens Isa is hier niets meer aan te doen. De toestemming is afgegeven en de besprekingen met een uitbater zijn in een vergevorderd stadium.

De status van het gebouw is dat de mensen er mogen wonen, maar de hekken zijn nog dicht. Eén gebouw is opgeleverd en wordt al verhuurd. Het andere gebouw wordt in juli opgeleverd.

Er komt maar één ondergrondse vuilniscontainer voor het hele complex. Voor studenten woningen gelden andere normen en daarom zou één container voldoende zijn. De locatie is nog onbekend.

Het trafohuisje is niet inpandig maar blijft uitpandig en is spierwit geverfd. Voor de omwonenden niet prettig om tegenaan te kijken.

Het hek van het Cultuurcentrum wordt niet verplaatst. Rond de schuttingen is klimop geplaatst. Hierdoor krijgen de omwonenden minder daglicht.

Er is veel overlast van de grote groepen bezoekers van het Cultuurcentrum die buiten veel lawaai maken. Vooral het lawaai van stemmen is een probleem. De gemeente meet echter alleen het lawaai van de muziek. Het probleem wordt steeds erger omdat er steeds vaker concerten, dj’s of voorstellingen zijn en vanwege een hiaat in de rookwetgeving. Er wordt regelmatig gemeld bij het Meldpunt Overlast. De mensen van het Cultuurcentrum zijn wel bereid tot een constructief overleg en proberen er ook wel wat aan te doen maar benaderen het ook bedrijfsmatig. Isa benadrukt dat de geluidsisolatie van het gebouw te wensen over laat, zeker nu het er steeds drukker wordt.

Leontien vraagt welke regels de omwonenden zouden willen. Isa zegt hier geen idee over te hebben en het daarom ook hier aan de orde stelt. Stemmen worden niet gemeten, maar hier is volgens Erik als bedrijf ook weinig tegen te doen. Het is vooral een mentaliteitskwestie. Margriet merkt op dat er alleen op straatniveau geluidsmetingen plaatsvinden en er wordt geen rekening gehouden met het geluidsversterkende effect van gevels. Anjo pleit voor het aanspreken op gedragsverandering. Waarom geen bordjes plaatsen met de oproep om op de buren te letten.

Ruurd vindt het contact met het cultuurcentrum van groot belang. Mogelijk zou er ook via Nijestee iets kunnen worden gedaan aan het isoleren van de omliggende woningen.

Er zijn een tweetal plannen om de aanvoerroutes naar het cultuurcentrum aan te passen. Dit gaat ten koste van veel bomen zowel op het buiten- als het binnenterrein. Het argument zou zijn om bewoners te ontlasten, maar dit wordt onwaarschijnlijk gevonden. Het lijkt er vooral om te gaan om meer ruimte te creëren voor het cultuurcentrum zelf. Er zitten ook andere plannen aan vast. Om het plan te realiseren zal er eerst een kapvergunning moeten worden afgegeven. Isa is bang dat een deel van het werk wordt meegenomen bij de werkzaamheden aan de riolering. Er komen geen bomen voor terug, zo is het plan. Anton adviseert om bij de aanvraag van de vergunningen bezwaar te maken. Lucien voegt hieraan toe dat een bezwaar geen opschortende werking heeft. Daarvoor moet je eerst een voorlopige voorziening aanvragen.

Er komt een slagboom achter het hek. Hierdoor kan het hek open blijven staan.

Ruurd vindt het van belang dat er snel duidelijk komt over de plannen, zodat we weten wat er gaat gebeuren. Isa zegt dat Doesburg van het cultuurcentrum wel bereid is om de plannen te presenteren. Namens de afdeling bouw van de gemeente is Harry de Jong hierbij betrokken. Ruurd vraagt de adresgegevens en wil hier graag een presentatie van de plannen zien. Vooral als het ten koste gaat van het groen is dit iets om ons tegen te verzetten. Anton wijst ook de belofte van Stadsdeelcoördinatie om ons bij grote projecten vooraf te informeren.

Jansen wijst op de website www.bomenriddersgroningen.nl. Daar staat alles over procedures rond de bomenkap op vermeld.

4) Ontwikkelingen ring en Zuiderplantsoen

Ruurd meldt dat op de jaarmarkt veel ideeën voor het Zuiderplantsoen zijn binnengekomen. Deze zijn nog niet geïnventariseerd. De werkgroep komt na de zomer bijeen.

De invulling van het plantsoen wordt ook meegenomen in het Initiatievencafé.

Het Initiatievencafé vindt plaats op 21 september in de Waterloobar.

Morgen maken de leden van de Raad kennis met de aannemers van de aanpak ring zuid.

Op de volgende vergadering komen de plannen rond de Aanpak Ring Zuid opnieuw aan de orde.

5) Terugkoppeling Jaarmarkt

De jaarmarkt was een leuk evenement. De koelkastmagneetjes van de Oosterpoorter waren een groot succes. Door ze als prijs in een kwis in te zetten, leverden ze veel belangstelling en reacties op.

Hopelijk wordt ook volgend jaar weer een Jaarmarkt gehouden. Met enige zorg wordt kennisgenomen van het nieuws dat een aantal ondernemers het lidmaatschap van het KCO hebben opgezegd. Erik voegt daaraan toe dat veel van het werk wordt gedaan door de heren Swaagman en Weening sr. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het ophangen van sierverlichting in de feestmaanden.

De mogelijkheid wordt geboden om in de Oosterpoorter een oproep te voor vrijwilligers om hierbij te helpen.

Ruurd betreurt de problemen bij het KCO en vindt deze jammer voor de buurt. Erik verwacht dat het KCO op termijn weer een slapende organisatie gaat worden.

6) Sanering brievenbussen

Ongeveer de helft van alle brievenbussen in ons land worden opgeheven. In de Oosterpoort staan nu zeven brievenbussen, waarvan er drie overblijven. Erik spreekt zijn verbazing uit over de verplaatsing van de brievenbus bij Gorter naar de COOP. Het lijkt hem beter om deze te laten in een buurtje met veel ouderen. Een aantal aanwezigen heeft de enquête van het Stadjersbreed platform ingevuld.

7) Afvaardiging Spoorzone

Op 11 juli is er weer een bijeenkomst. Ruurd is dan met vakantie en vraagt of iemand hem deze keer kan en wil vervangen.

Het gebouw van Post.nl is aangekocht door de gemeente. Dit biedt veel mogelijkheden. De tunnel onder het spoor kan korter worden, er is meer ruimte voor groen en (belangrijk voor de Lodewijkstraat) er kan een fietsroute komen aan de zuidkant van het spoor.

8) Rondvraag

Het Komeetfonds is overgedragen aan het Wij-team. Het fonds blijft (uitsluitend) beschikbaar voor projecten in de Oosterpoort. De rol van het Wij-team blijft beperkt tot het administratieve beheer. Projecten kunnen worden aangedragen bij Afsanah. De commissie blijft besluiten over de toekenningen. Er is nog ongeveer 6000 euro in kas.

9) Sluiting