Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 30 mei 2016

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Pauline v.d. Veen, Cees Smit, Ellen Westerveld, Anton Scheepstra, Andrina Grootjans, Mischa Verboom, Anjo van Apeldoorn, Lucien Katerberg, Annette Doornbosch en Marguerite Le Poole.

Gasten: Afsaneh Moghadam ( Opbouwwerk MJD), Karolien van Hoogenhuizen (WIJ-team), Ingrid Schutte, Glory Roggen en Geert Hovingh (Groningen Verdient Beter), Sandra Wiltjer en Dennis Broekema (Wijkplatform De Wijert), Henk Zeilstra (Winschoterdaip open).

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom. Dennis en Sandra zijn van het Wijkplatform De Wijert en willen graag zien hoe het toegaat in een openbare bestuursvergadering.

2) Mededelingen

 • Het Initiatievencafé wordt gezamenlijk met de Rivierenbuurt en de Herewegpoortbuurt gehouden op 21 september aanstaande in de Waterloobar.
 • Er zijn diverse afmeldingen.

3) Initiatiefgroep Oude Winschoterdaip Open (Henk Zeilstra)

De initiatiefgroep Winschoterdaip Open is in de eindfase van haar ideeënvorming beland. De initiatiefgroep werd in 2013 opgericht. Voornaamste woordvoerder was J.P Jansen.

Zeilstra vervangt deze keer Jansen. Hij is weg- en waterbouwer, was tot 2015 eigenaar van een watersportzaak en zet zich daarnaast in voor het historische bedrijfsvaartuig.

De initiatiefgroep richt zich vooral op het aanbrengen van een aquaduct in plaats van de nu geplande sifon. Op deze manier wordt voorkomen dat de ringweg een blokkade gaat worden. Het aquaduct-idee past in een breder perspectief om van het Winschoterdiep weer een doorvaartroute te maken met daarbij passende ontwikkelingen op de oevers

Het aquaduct is volgens de initiatiefnemers heel goed mogelijk als de ringweg iets wordt verdiept. Het wordt dan een eenrichtingsvaarweg met verkeerslichten en wachtsteigers.

Verdere plannen zijn: plekken voor motorboten langs de ecologische verbindingszone, plek voor een roeivereniging, een ligplaats voor de rondvaartboot en een plek voor historische vaartuigen.

Maar centraal staat het pleidooi voor een doorvaarbaar Winschoterdiep, een vaarwater met een historie vanaf 1350 en jarenlang druk gebruikt voor de turfvaart en de trekvaart.

Gevraagd wordt hoe de plannen bij de gemeente zijn gevallen. Zeilstra zegt dat de initiatiefgroep erg haar best heeft gedaan maar bij de gemeente geen gehoor krijgt. De gemeente is niet geïnteresseerde. Er is geen overleg met de wethouder mogelijk.

Ruurd voegt hieraan toe dat in het eerste ringweg-plan een aquaduct was opgenomen. Het is al snel gesneuveld omdat het, volgens de gemeente, technisch niet uitvoerbaar bleek. Dit in verband met de verhoging die nodig is voor de oprit naar het Europaplein.

Bovendien is er al jaren geen sprake meer van een doorgaande vaarweg en er geen reden aanwezig is om dat nu weer terug te brengen.

Als buurtoverleg is er gepleit voor een open Winschoterdiep, maar de gemeente is al een stap verder. Enige mogelijkheid die nu nog rest, is het benaderen van de aannemer.

Zeilstra zegt dat dit al wordt geprobeerd. De initiatiefgroep benadrukt dat een aquaduct voordeliger is dan een sifon die tot een diepte van 12 meter moet gaan. Ook wordt betoogd dat de risico’s met de ondergrond in Groningen erg groot zijn gebleken. Door de initiatiefgroep zijn op basis van de kaarten van Aanpak Ring Zuid berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het kan met een helling die beperkt blijft tot 5%. Hoewel de aannemer ook met handen en voeten gebonden is, wordt toch geprobeerd hem te overtuigen.

Ruurd zegt dat het BOO geïnteresseerde is in het plan, maar dat men (de gemeente) heeft gesteld dat het niet kan. Het wordt in ieder geval nog wel een keer aangekaart in het komende overleg met de aannemer.

Afgesproken wordt dat BOO en de initiatiefgroep elkaar blijven informeren. Hovingh wijst er op dat de aannemer ook als opdracht meekrijgt om een sociaal plan uit te voeren. In dat kader zou dit plan mogelijk passen.

Cees vraagt of er destijds een zienswijze is ingediend. Dit blijkt het geval, maar de zienswijze is (volgens Zeilstra als gevolg van een blunder) niet ontvankelijk verklaard.

De initiatiefgroep is nu bezig draagvlak in de achterban te genereren. Er is geld, dus het zou moeten kunnen. Zeilstra besluit met het motto van de groep: Vaart er in, die dam moet er uit.

4) Inrichting groenpark Europapark en Zuiderplantsoen

Het groenplan ligt nu klaar voor de inspraakprocedure.

Er liggen veel voorstellen voor het Europapark. Plannen zijn onder andere:

 • Nieuwbouw De Nieuwe Linie
 • Er komen minder kantoren in gebied rond Menzis-gebouw en meer woonruimte.
 • Er komen vier woontorens voor jongeren naast het Oranje gebouw.
 • Bij de brug komt gelegenheid voor een horecavoorziening met terras aan water.
 • De groene ecologische zone wordt een park met sportfaciliteiten.
 • Er komt een grote sporthal (Noorderpoort College)
 • Er komt een “droge” en een “natte” kuil
 • Tegenover de Brander en Stoker komt mogelijk een flat. Vanuit de bestaande torens wordt hiertegen bezwaar aangetekend.

Het hele gebied tot aan de Hereweg wordt als groenzone ingericht en gaat Zuiderpark heten. De invulling wordt samen met de bewoners gedaan. Het gaat om de groene invulling op de deksels. De plek is geschikt voor aanplant van bomen; het is hier twee meter diep.

In de Oosterpoorter heeft een oproep gestaan om leden te werven voor de werkgroep die dit oppakt. De bewoners worden door Aanpak Ring Zuid uitgenodigd. Maar het BOO houdt ook zelf vinger aan de pols. Een aantal belangstellenden hebben zich naar aanleiding van de oproep in de wijkkrant aangemeld. Ook de leden van de oude werkgroep worden benaderd voor de nieuwe werkgroep.

Lucien stelt voor om het in te brengen in het Initiatievencafé. Dan worden ook automatisch de beide andere wijken betrokken. Dit voorstel wordt niet overgenomen, mede omdat de Rivierenbuurt ook haar eigen belangen heeft.

Belangrijk voor de Oosterpoort is de aanleg van de Esperantotunnel. Deze is opgenomen in het plan. Omdat er wordt gezegd dat er geld genoeg beschikbaar is, zou kunnen worden vastgesteld dat de tunnel er komt. In de opzet zullen de op- en afritten aan de Hereweg en in de Oosterpoort verdwijnen. De helft van de Wichersstraat wordt gesloopt ten behoeve van de ringweg.

De aanwezige leden van actiegroep “Groningen Verdient Beter” (GVB) vragen aandacht voor de door hen ontwikkelde alternatieve plannen. De race is nog niet gelopen. De Raad van State houdt na de zomer een hoorzitting naar aanleiding van de herzieningsplannen. Ook moet de Tweede Kamer het geld nog beschikbaar stellen.

Op de vraag van Ruurd wat de alternatieven zijn, antwoordt Hovingh dat er tal van alternatieven zijn. Voor elk onderdeel van het plan heeft GVB een alternatief bedacht: van bredere en diepere tunnels tot het alternatief van een ring “om de noord”. De bezwaren tegen het plan zijn talrijk. De Helperzoomtunnel is onnodig, er ontstaat een verkeersstroom door de wijken die de leefbaarheid zal aantasten. De bereikbaarheid van de wijken gaat achteruit. Sommigen raadsleden blijken wel een andere oplossing te willen, maar er heerst vooral een angstcultuur op het stadhuis.

Ruurd vraagt zich af hoe de aansluitingen geregeld kunnen worden als het Julianaplein ondergronds wordt. Volgens Hovingh is hiervoor een oplossing bedacht. De splitsingen worden buiten de tunnel aangebracht. Eén en ander is ontwikkeld door de heer Muysert. Van de plannen is een maquette vervaardigd.

Hovingh is bestuurslid van de wijkorganisatie in de Rivierenbuurt. Deze wijk heeft zich, in tegenstelling tot het BOO, tegen het ringwegplan gekeerd. Ondanks de principiele bezwaren tegen het plan, gaat deze wijkorganisatie wel in overleg met de uitvoerders over de invulling.

Voor de Oosterpoort zijn de nadelige gevolgen gering in verhouding tot de voordelen. De wijk blijft goed bereikbaar en er komt een mooi park. Ook de winkeliers in de wijk zijn voor het plan tenminste als de Esperantotunnel door gaat. Kortom, er is voor de Oosterpoort genoeg reden om voor te zijn. Bezorgdheid is er vooral over het fijnstof. Een goede filtering moet de ergste hinder voorkomen.

GVB maakt zich grote zorgen. Er is een constructie gekozen die maakt dat het geen tunnel maar slechts een verdieping is. Daardoor zijn de voorschriften ook minder streng. Bovendien is er sprake van smalle rijstroken zonder vluchtstroken.

Daar komt bij dat er ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd via de ringweg, bijvoorbeeld vloeibaar gas. Veel reden om bezorgd te zijn.

Anjo vraagt of de beide gepresenteerde plannen te combineren zijn. Zeilstra laat weten dat de initiatiefgroep ook een nul-optie achter hand heeft, namelijk alleen de beweegbare bruggen.

Op 11 juni wordt er een actiedag gehouden door GVB. De mogelijkheid wordt gegeven om een stukje in de Oosterpoorter te plaatsen.

5) Verzoeken subsidie

Sterrebos Live

Gevraagd wordt een bijdrage van 500 tot 900 euro. Vorig jaar is 500 euro toegekend, op zich is dat het maximum. Het muziekfestival is vorig jaar uitgebreid met een dichtersavond. Dit kan worden gezien als een extra activiteit. De dichtersavond wordt ook zeer gewaardeerd.

Besloten wordt om 500 plus 200 euro toe te kennen onder de voorwaarde dat er ook wat meer op de Oosterpoort gerichte publiciteit moet komen.

Bijdrage aan KCO voor de Jaarmarkt.

KCO vraagt een bijdrage van 500 euro voor de jaarmarkt op 18 juni. Dit bedrag is vorig jaar ook toegekend. Besloten wordt de bijdrage ook dit jaar toe te kennen.

6) Terugkoppeling Kunstroute

De route was een succes. Er waren 16 adressen waar iets te zien was. In totaal waren er ongeveer 100 deelnemers. De organisatoren van de kunstmarkt gaan morgen het verloop evalueren.

Een aantal dingen kunnen verbeterd. Het CBK zou er meer bij moeten worden betrokken.

Een aantal deelnemers gaf aan te missen dat er na afloop een gelegenheid was voor een nazit. Dit had bijvoorbeeld in het Poortershoes gekund. Het Poortershoes deed wel mee aan de route zelf.

Concluderend wordt het een succesvol initiatief genoemd dat hopelijk volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden.

7) Jaarmarkt

Het Buurtoverleg en De Oosterpoorter delen ook deze keer weer één kraam.

Rudie wordt gevraagd om weer posters te maken. Vanuit het buurtoverleg zullen een aantal punten worden gepresenteerd: het plein en het Zuiderpark. Er komt een ideeënbord, twee flip-overs en het initiatievencafé wordt gepromoot. Voorgesteld wordt om het ideeënbord in de vorm te gieten van een boom waar men post-it-blaadjes met ideeën kan plakken. Ook een ideeënmuur wordt genoemd als mogelijkheid.

De redactie wil graag magneetklemmetjes laten maken en vraagt hoeveel geld er beschikbaar is. Afgesproken wordt dat er een voorstel bij het bestuur kan worden ingediend.

Vorig jaar was ook de gemeente uitgenodigd in verband met de ringwegplannen. Dit jaar zijn ze niet expliciet uitgenodigd.

Benadrukt wordt dat het buurtoverleg niet weer een plaats aan het eind van de markt krijgt. Er moet worden voorkomen dat veel gelijksoortige kramen dicht bij elkaar komen te staan.

Ook de opbouwwerkster en het Wij-team gaan een kraam bemannen. Ook deze kraam komt in de buurt van de kraam van het BOO en De Oosterpoorter te staan.

8) Rondvraag

 • Op de Kop van Oost, naast de brandweerkazerne, is een nieuw complex gebouwd. De eerste mensen wonen er al. Ruurd heeft overleg gehad met de gemeente over de vertegenwoordiging. Het complex valt onder het BOO, tenzij de bewoners het anders willen. Eventueel kan hiervoor een aanvullende subsidie worden aangevraagd. De eerste contacten zijn gelegd. Als de bewoners zich aansluiten, betekent dat ook dat er meer exemplaren van De Oosterpoorter gedrukt moeten worden.
 • In het andere complex op de Kop van Oost is een probleem rond de afvoer van de sushibar. Hiervoor is er in de parkeergarage een afvoer gecreëerd maar deze veroorzaakt veel overlast. Geadviseerd wordt om de overlast te melden via Meldstad.
 • De buurtindeling van de nextdoor-app is erg onlogisch. Het is niet bekend waar je kunt aankaarten.

9) Sluiting