Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 31 oktober 2016

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

 

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Margreet Schaaf, Ellen Westerveld, Erik Weening, Trinette Janssen, Anjo van Apeldoorn, Lucien Katerberg, Isa Valk, Cees Smit en Marguerite Le Poole.

Gasten: Jouke de Jong en Ingeborg Abrahamse (bestuur Poortershoes)

Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom. Er zijn afmeldingen van Pauline, Andrina, Erwin en Anton.

2) Verslag vorige vergadering (25 september 2016)

Het conceptverslag wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

Rondvraag, vuilniscontainers. De zijingang voor hondenpoep is nog niet aangebracht. Dit gaat wel gebeuren, ook elders in de wijk.

Volgens Erik is het legen van de ondergrondse containers anders (slechter) geregeld dan voorheen. De containers worden vaak niet op tijd geleegd, waarop de mensen hun zakken er naast zetten. Deze zakken worden vervolgens door de milieuambtenaar tegen de gevel gezet. Het lijkt er op dat de containers beleidsmatig minder geleegd worden, maar het kan ook zijn dat ze op een andere dag worden geleegd. Erik wordt geadviseerd om hierover contact op te nemen met Betsy van der Laan van de gemeente.

Punt 6, parkeren. Volgens Cees worden sinds de invoering van het nieuwe registratiesysteem regelmatig grote voertuigen in de wijk geparkeerd (campers, grote kar). Het is de laatste tijd merkbaar erger geworden.

Aan het Winschoterdiep zijn briefjes verspreid met de oproep om “sociaal” te parkeren. Daar zijn ook de kruizen verwijderd waardoor er minder efficiënt geparkeerd wordt. Het verwijderen van de kruizen is een onderwerp om te bespreken op het beheersoverleg.

Punt 7, (o.a.)Bomen. Lucien heeft nog niet met Piersma gesproken over de verwijderde bomen.

Punt 13, Rondvraag, Licht Van Julsingabrug. Er is hier nu sprake van een knipperlicht. Het is dus nog niet goed!

3) Situatie Poortershoes (Jouke de Jong en Ingeborg Abrahamse)

Jouke is sinds deze zomer de voorzitter van het bestuur van het Poortershoes. Daarnaast is hij voorzitter van het BBOG (Buurtcentra Besturen Overleg Groningen), het overkoepelende overleg van de besturen van de buurthuizen in de stad. Achttien buurthuizen of multifunctionele centra maken hiervan deel uit.

Jouke schetst de situatie waar de buurthuizen mee te maken hebben. De buurthuizen hebben een belangrijke rol gekregen in de zgn. participatiemaatschappij, de decentralisatie, WMO en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen.

Er worden meer verantwoordelijkheden neergelegd bij de wijken. De buurtcentra krijgen een beheersubsidie waarmee ze naar eigen inzicht personeel mogen inhuren.

Er wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het Poortershoes als onderdeel van de wijk Oosterpoort, als sociale onderneming en als onderdak voor buurtactiviteiten.

Bestuurlijk zit het Poortershoes in een moeilijke situatie. Er zijn problemen ontstaan zowel bestuurlijk als financieel. De voorzitter is deze zomer vertrokken en vervangen door Jouke. Er is nog steeds sprake van een impassesituatie met de gemeente. Het bestuur werkt er hard aan om deze op te lossen, maar dat vraagt eer tijd dan gehoopt en verwacht.

De verwachting was dat de problemen zouden zijn opgelost en dat het nieuwe bestuur op zoek kon gaan naar contacten met de buurt. Zo is het idee van instelling van de “vrienden van het Poortershoes” ontstaan. Aan een aantal wijkbewoners/organisaties is gevraagd hierin zitting te nemen, zo-ook het Buurtoverleg. Hierop is door velen positief gereageerd en de bedoeling was om er eind oktober/begin november een brainstormavond te houden. Omdat er nog geen duidelijkheid over de positie van het bestuur en de relatie met de gemeente is besloten hier nog even mee te wachten.

De verhouding met de gemeente is ook voor het BBOG een principieel punt. Het kan niet zo zijn dat de gemeente dingen gaat voorschrijven.

Trinette vraagt naar de omvang van het bestuur. Op dit moment zijn er vier bestuursleden, vijf is statutair het minimum. Er is ruimte voor vernieuwing. De bestuurders werken op basis van vrijwilliger.

Het geld voor de accommodaties wordt over negen gebieden verdeeld. Het Poortershoes moet deze delen met de accommodaties in de Rivierenbuurt en de Grunobuurt. Dit gebeurt in goed overleg.

Ruurd geeft aan dat het Buuroverleg grote waarde hecht aan het Poortershoes als buurtaccommodatie. Daar willen we ook wel voor vechten. Het initiatief van de vriendengroep lijkt hem een goed idee. Hij heeft gewacht met reageren tot dit overleg om vanuit hier iemand te delegeren.

Voorlopig wordt het plan nog even vooruit geschoven. Jouke houdt Ruurd op de hoogte.

Op de vraag of het vooral een bestuurlijke of een financiële crisis is, antwoordt Jouke dat het bestuurlijk moet worden hersteld. Dat is nog niet het geval. Er is overleg met WerkPro over het beheer. De activiteiten lopen goed, maar formeel moet er nog het één en ander gebeuren. Jouke gaat hier verder niet op in; bestuur en gemeente moeten er uit zien te komen. Voorop staat dat niemand de intentie heeft om het Poortershoes te sluiten.

De reden dat Jouke en Ingeborg hier hebben aangeschoven was het plan van de “vrienden”-club. Het bestuur had de hoop en verwachting dat de problemen zouden zijn opgelost.

Afgesproken wordt dat op een later overleg wordt beslist wie namens het Buurtoverleg in de “vrienden”-club gaat zitten.

Buurtoverleg en Poortershoes blijven elkaar op de hoogte houden.

(Abrahamse en De Jong verlaten de vergadering)

4) Nieuw bestuurslid: Marguerite

Marguerite Le Poole heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Zij was meer dan 30 jaar werkzaam in het UMCG en nam daar deel aan het sectoroverleg. Ze heeft dus veel ervaring in overleggen en meepraten. Marguerite woont aan de Barkmolenstraat.

5) Voortgang Ring zuid/invulling Groen

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de ringwegplannen.

Dit weekend was er meteen een pijnlijk moment toen de slopers van de Wichersstraat al klaar stonden terwijl de bewoners nog geen vervangende huisvesting hadden. Reden van de sloophaast was dat het werk vanwege de vleermuizen voor februari klaar moet zijn. Kennelijk zijn vleermuizen voor de gemeente belangrijkere dan mensen. Uiteindelijk is het nog op het laatste moment opgelost.

Uit de plannen wordt duidelijk dat het Winschoterdiep open blijft, al is het de vraag of alle bruggen beweegbaar worden. Daarmee zijn niet alle wensen van Janssen cs vervuld. Die willen een diepere vaargeul met een beweegbare brug.

Ook het tunneltje naar de Esperantolaan staat ingetekend. Het kan nog vervallen als er zich financiële complicaties mochten voordoen.

Op 10 november vindt er in de Martiniplaza een inloopbijeenkomst plaats waar de plannen worden gepresenteerd.

Op 3 oktober was er een overleg over de invulling van het groen. Hier is ook het CBK bij betrokken.

De lijst met ideeën (verzameld op de Jaarmarkt) is ter sprake gebracht.

Er zijn 20 medewerkers druk aan het tekenen van de plannen in concept. Deze worden meegenomen in het overleg. De Herewegbuurt wil hier ook bij betrokken worden.

Verder meldt Ruurd de instelling van de BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Hier kun je terecht bij vragen of klachten.

Mail: loketverkeer.werzaamheden@groningen.nl. Telefoon: 050 – 3678989

In verband met de werkzaamheden zal de groenvoorziening Lunettenhof gebruikt worden als bouwweg. De zonnewijzer is opgeslagen.

Landschapsarchitect Kees van Bohemen wordt bij de plannen betrokken.

Volgende week is er weer een vergadering.

Naar aanleiding hiervan vraagt Anjo of het probleem van de stelconplaten op de Kop van Oost ter sprake kan worden gebracht. Dit is een gevaarlijke tijdelijke oplossing waar hoognodig iets aan moet worden gedaan. Ruurd belooft dit aan de orde te stellen.

6) Beoordeling budgetaanvraag Workshop Columnisten

Het betreft de deelname van twee redactieleden aan deze workshop. Dit wordt een prima idee gevonden en de aanvraag is daarmee dus toegekend.

7) Oud en nieuw-overleg

Afsaneh heeft per mail gevraagd door te geven of en waar er in de wijk tijdens de Jaarwisseling problemen zijn te verwachten. Naar aanleiding hiervan komt de bereikbaarheid van de wijkagent ter sprake. Besloten wordt de wijkagent een keer uit te nodigen op een Buurtoverleg.

8) Deelname Open Raadsvergadering (12 november)

Dit is een nieuw experiment van het gemeentebestuur. Deelnemers kunnen plannen naar voren brengen op een raadsvergadering. Als het plan wordt geadopteerd, wordt het ook uitgevoerd.

9) Rondvraag

  • Het overleg met de stadsdeelbeheerder (Anne Krijn Piersma) wordt gepland op 23 november om 19.00 uur. Isa, Marguerite Ruurd en Margreet zullen hierbij aanwezig zijn. Het gaat om allerlei zaken rond het openbare groen in de wijk. Aan de orde komen onder meer: de 30.000 voor Palmslag en de herinrichting van het Europapark. Pauline inventariseert of er nog meer gespreksonderwerpen zijn.
  • Haloween gaat door.
  • Ellen stopt als hoofdredacteur van De Oosterpoorter. Het vinden van een opvolger blijkt lastig. Voorlopig is er een oplossing gevonden doordat verschillende redactieleden een taak hebben overgenomen. Toch wil Ellen graag dat iemand de taak overneemt. Het gaat vooral om de coördinerende/organiserende taken.
  • Anjo vindt dat De Oosterpoorter erg stinkt. Ze denkt ook dat de gebruikte drukinkt giftig is. Dit wordt door anderen ontkend, maar de stank is een feit. Ellen stuurt hierover een mail naar de drukker.

10) Sluiting