Buurtoverleg Oosterpoort Maandag 28 november 2016

geplaatst in: Vergaderverslagen | 0

Buurtoverleg Oosterpoort

Maandag 28 november 2016

(vastgesteld op 23 januari 2017)

 

__________________________________________________________________________________

Aanwezig:       Ruurd de Boer (voorzitter), Margreet Schaaf, Erik Weening, Anjo van Apeldoorn, Lucien Katerberg, Isa Valk, Simon de Vries, Jos Allersma, Frank Scíarone, Pauline van der Veen en Marguerite Le Poole.

Verslag:          Tjeerd Flokstra

 

 

1) Opening

Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

 

2) Verslag vorige vergadering (31 oktober 2016)

Het conceptverslag wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan:

Odeur Oosterpoorter Het is nog niet bekend of Ellen al een reactie heeft gekregen op de vraag over de onaangename geur van De Oosterpoorter.

 

3) Voortgang Ring Zuid.

Ruurd doet verslag van de klankbordgroep Ringweg Zuid. Ook Anton en Frank waren daarbij aanwezig. Ruurd schetst in kort bestek de globale plannen. Er blijft een doorgaande waterverbinding Oude Winschoterdiep. De Wichersstraat wordt gesloten voor autoverkeer. Het tunneltje aan de Esperantolaan is op alle kaarten ingetekend. We mogen er dus vanuit gaan dat deze er komt. Door het nieuw te creëren Zuiderplantsoen zijn diverse voet- en fietspaden gepland. De ringweg krijgt een parkallee-karakter met bomen aan beide zijden. In het midden van de weg worden rozen geplant. Rozen zijn een echt “thema” in de plannen. Ook om het gat heen worden rozen geplant evenals bij de ingangen naar het nieuwe plantsoen. Qua inrichting zal het nieuwe park aansluiten bij het park bij de DUO.

Lucien betreurt de aanleg van een fietspad. Dit gaat ten koste van het park.

Frank vraagt aandacht voor de mogelijke overlast voor omwonenden. In het plan zijn enkele barbecue-plekken ingetekend. Frank vreest overlast-situaties en gedoe zoals bij het Noorderplantsoen. Zijn voorkeur gaat uit naar een non-event-park.

Ruurd memoreert dat eerder een voorkeur is uitgesproken voor een gebruikerspark, vooral omdat er in de Oosterpoort verder niet zoiets is. Anton vindt het een goed idee om met z’n allen te gaan nadenken welke kant we met het park op willen gaan. Het is de vraag of dit overleg daar een uitspraak over moet willen doen. Ook rondom het Noorderplantsoen wordt de situatie verschillend ervaren; sommigen spreken van overlast maar anderen vinden het juist gezellig.

Ruurd vindt het idee van de barbecue-banken wel erg leuk, maar de vraag is wat de beste plek hiervoor is. Margreet doet de suggestie om de nabij het Sterrebos te positioneren. Daar zijn minder omwonenden en zal er minder overlast worden ondervonden. Isa vindt het belangrijk dat ook de ouderen hierover mogen meepraten. Anjo pleit er voor om voldoende afvalbakken te plaatsen bij de barbecue-plekken. Zij wijst op de situatie op de Kop van Oost waar geen vuilnisbakken staan, maar wel overal rommel wordt achtergelaten.

Frank stelt voor om eerst een uitspraak te doen over wat de kwaliteit van het park zou moeten zijn. Heb je de kwaliteit goed omschreven, dan vallen de details vanzelf op hun plaats. Ruurd wijst op het masterplan, dat komt daar wel dichtbij in de buurt. Er zijn vanuit de buurt ideeën geopperd voor de invulling, maar niet heel erg concreet. Nadrukkelijk is de wens uitgesproken om het park een gebruiksfunctie te geven met ruimte voor kunst.

Simon zou willen focussen op een uitspraak over de belevingswaarde. Willen we een park met barbecuemogelijkheden, een park voor rust of een park voor sportieve activiteiten.

Besloten wordt om een inloopavond in het Poortershoes te organiseren. Daarvoor wordt Aanpak Ring Zuid uitgenodigd om de plannen te presenteren en toe te lichten. Bewoners kunnen dan hun voorkeuren uitspreken en ook zelf met ideeën komen. Ruurd vraagt Bert Kramer om hieraan mee te werken. Bewoners worden door middel van een flyer uitgenodigd. Ook wordt er overlegd met het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Datum en precieze invulling worden besproken in de werkgroep.

 

Frank heeft zich verbaasd over het gebruik van stenen aan de binnenkant van de gaten. Hiervoor zijn naar zijn mening geluidsvriendelijkere oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door het planten van klimop. Afgesproken wordt dat Frank deze vraag neerlegt bij Fokke van der Veer van de afdeling verkeer van de gemeente.

 

Jos verwacht dat de Verlengde Nieuwstraat en omgeving een toplocatie zal gaan worden, maar dat er de eerstkomende jaren vooral veel overlast zijn. Hij zou graag een interactief (mail)-groepje willen vormen om met elkaar over de plannen te spreken en de buurtbelangen te behartigen. Ook lijkt het gewenst om voorafgaande aan de werkzaamheden een schouw te houden. Ruurd geeft aan dat op de informatiebijeenkomst is gemeld dat er wel een monitoring plaatsvindt.

Jos stelt voor namens het BOO een oproep te doen aan omwonenden. Ruurd wil het graag in samenwerking oppakken. Jos denkt dat er mogelijk ook bij de omwonenden wel expertise aanwezig is. Te denken valt aan het plaatsen van sensoren. Ook juridische kennis komt erg van pas.

Simon wijst op de bouwregels. Daarin staan bepalingen over het meten van mogelijk te ontstane schade.

Voorkomen moet worden dat bewoners tegen elkaar worden uitgespeeld. Afgesproken wordt daarom dat er een oproep zal verschijnen in De Oosterpoorter voor een bijeenkomst met omwonenden. Het BOO zal daar aan deelnemen. Ruurd is zelf ook een direct betrokkene. Jos maakt de tekst voor de oproep. Aanmelding kan via het mailadres van het BOO. Voor de huurwoningen zal een apart traject moeten worden bewandeld. Anton weet te melden dat de Aanpak Ring Zuid op zoek is naar de adressen van huiseigenaren.

 

4) Overleg met stadsdeelbeheerder Zuid: Anne Krijn Piersma

Daarbij waren aanwezig: Margreet, Marguerite, Isa en Ruurd.

Bomen Verlengde Nieuwstraat. Piersma antwoordt dat er niet meteen weer nieuwe bomen worden geplant als er bomen zijn verwijderd. Heeft te maken met financiën maar ook met kabels en dergelijke. Een beetje een raar en ingewikkeld verhaal. Bij de Stoker en Brander worden tamarisken geplant.

Palmslag. De door het BOO ingebrachte punten zijn doorverwezen naar de afdeling verkeer. De gemeente plaatst geen bordjes om te voorkomen dat de hondenbezitters de bloemen beschadigen. Bewoners mogen deze zelf wel plaatsen. Deze zullen niet door de gemeente worden verwijderd. Isa stelt daarom voor om bordjes te plaatsen. Op de vraag over de toegezegde 30.000 euro, werd geantwoord dat dit bedrag is geïnvesteerd in het speelveldje aan het Cubaplein. Dit plein is een groot succes.

Stelconplaten Kop van Oost. De stelconplaten zijn een architectonische keuze geweest. Delmarre heeft ooit toegezegd dat het wordt aangepakt. Het tweede deel van het plan is wel op een groene wijze ingevuld. Het lijkt er op dat de stelconplaten zijn aangebracht omdat de gemeente er van af moest. Anne Krijn heeft beloofd nog een keertje aan te kaarten dat het wordt schoongemaakt. De trap is nu erg gevaarlijk. Ruurd vraagt Anjo om de genoemde punten nog een keer op papier te zetten.

Kruizen parkeerplekken Winschoterdiep. Piersma belooft ook dit nog een keer aan te kaarten.

Ledigen vuilniscontainer. Volgens Piersma wordt deze geleegd als de sensor aangeeft dat de container vol is. Erik heeft meerdere malen vuil zien liggen en dit ook telefonisch gemeld. Ook als er een veegwagentje komt om de zakken mee te nemen, blijft er nog van alles liggen. Het advies van Piersma is om te blijven bellen, maar volgens Erik is er niet tegen aan te bellen.

 

Het punt van de fietsenrekken (Lucien) is door Piersma doorverwezen naar een andere afdeling. Lucien vindt dat de gemeente mensen vooraf moet betrekken en dat gebeurt nu niet.

Anjo merkt op dat er veel halve fietsen in de wijk liggen.

 

 

5) terugkoppeling Open Raadsvergadering

Marguerite was hierbij aanwezig. Er waren elf pitches. Acht van de elf pitches werden aangenomen. Het krijgt dus nog een vervolg.

 

6) Haloween

Het Haloween-event was ook dit jaar weer een groot succes. Zeker 150 kinderen deden er aan mee en er waren 35 spoken van alle leeftijden. Er was disco na. Het is duidelijk iets dat erg aanspreekt bij de kinderen.

 

7) Rondvraag

  • Pauline maakt een overzicht van de vergaderdata voor 2017. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor de vierde maandag van de maand.
  • Op 14 december is er in Mennoos Kookerij een eindejaarbijeenkomst voor stadsdeel Zuid. Aanvang: 16.30 uur.
  • De zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur voor De Oosterpoorter wordt voortgezet. Voorlopig worden de werkzaamheden ingevuld door enkele redacteuren. Als mogelijke kandidaat wordt Jos Jansen op de Haar genoemd. Geadviseerd wordt om hem vanuit het bestuur te vragen.
  • Het bestuur stelt voor om voor volgende vergadering de wijkagent te vragen. Hij/zij wordt uitgenodigd om zich voor te stellen. Er worden vooraf geen punten ingediend. Er zal worden gevraagd naar de taakomschrijving.
  • Er is een stuk binnengekomen over het integrale gebiedsgerichte werken. Daar staat weinig over de Oosterpoort in vermeld. Mogelijk een punt ter bespreking op de volgende vergadering.

 

8) Sluiting