Verslag Buurtoverleg 20 januari 2016

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit korte verslag op de hoogte. Maandag 20 januari was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Oosterpoort 3P0 – Werken aan een toekomstbestendige wijk

Voelt u zicht aangesproken door bovenstaande titel? Dan bent u wellicht geschikt om zitting te nemen in het nieuw te vormen kernteam Oosterpoort 3P0. Dit team wordt de spin in het web van alle (toekomstige) duurzame projecten in de Oosterpoortwijk en gaat samenwerken met kernteams uit andere wijken van de stad Groningen. Het uiteindelijke doel: Groningen stad te feliciteren met de titel “100% duurzame stad” op 31 december 2025!

Aanmelden voor het kernteam kan via oosterpoort3P0@groningen3P0.nl.

Te gast was Marco Agema, eigenaar van Grandtaria Friet van Piet en procesbegeleider Oosterpoort 3P0 (spreek uit: drie punt nul). Dit project gaat over duurzaamheid en Marco’s droom is dat Groningen in het jaar 2025 energieneutraal is. Hij heeft al veel voorbereidend werk gedaan en nu presenteert hij zijn plannen in het Buurtoverleg.

Stichting Groningen 3P0

3P0 verwijst naar de drie p’s: planet, people en profit, maar ook naar een verbeterde versie (3.0). De vijf pijlers van 3P0 zijn: mobiliteit, wonen, energie, voedsel en productie. Voor deze pijlers moet inzichtelijk gemaakt worden welke duurzaamheidsprojecten er nu zijn en er moet een prioriteitenlijst komen met een tijdsplanning. Elke pijler krijgt zijn eigen deskundig adviseur. Het doel is om voor elke pijler in 2025 geen CO2 uitstroom en restafval meer te produceren en over te gaan op duurzaam energieverbruik.

De verduurzaming moet vanuit de wijken komen en collectief worden aangepakt. Het project start in de Oosterpoort en Oosterparkwijk en wordt vervolgens over de stad uitgerold Om de urgentie zichtbaar te maken wordt ergens in de wijk een mobiele klok geplaatst die aftelt naar 31 december 2025.

Marco zoekt mensen uit onze wijk die zich hier in een kernteam mee bezig willen houden. Op 29 februari komt de groep voor het eerst samen met de groep uit de Oosterparkwijk. Op 21 maart komen beide groepen opnieuw samen en zullen ook de adviseurs van de vijf pijlers aanwezig zijn.

Aanpak Ring Zuid en discussie in Oosterpoorter

De voorzitter is blij dat de stichting Leefomgeving het advies geeft om als buurt zoveel mogelijk positieve zaken te halen uit de ringwegplannen zoals ze er nu liggen. Als buurt willen wij dat ook en maken we ons hard voor de Esperantotunnel.

Er ontstaat (opnieuw) discussie over veiligheid en bereikbaarheid. De ondernemers zijn blij met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Over enkele maanden oordeelt de Raad van State definitief over de plannen. Het Buurtoverleg verwacht goedkeuring.

Inrichting Zuiderplantsoen

Er ligt een voorstel voor de inrichting van het Zuiderplantsoen. Uitgangspunt van de klankbordgroep vanuit het Buurtoverleg is: het moet vooral een ontmoetings- en gebruikersplek worden. In deze Oosterpoorter staat een oproep om hierover mee te denken. Er wordt voorgesteld om ecologisch tuinier Peter Bult er bij te betrekken.

Oud Winschoterdaip Open

Deze actiegroep pleit voor een ingrijpende en kostbare aanpassing van het plan. Het Buurtoverleg verwacht niet dat dit haalbaar is. Vrijdag 29 januari is er een demonstratieve bijeenkomst waarvoor een aantal Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd.

…en verder

Er is een vacature voor een bestuurslid Buurtoverleg. Er zijn nu vier bestuursleden en een oneven aantal is wenselijk. Wie wil kan zich aanmelden!

Het Voorontwerp Herziening Bestemmingsplan Wonen dat is binnen gekomen gaat vooral over beperking van kamerbewoning. Het zal door (of namens) het Buurtoverleg worden gevolgd.

Er zijn al acht aanmeldingen voor de kunstroute op 21 mei en je kan je nog aanmelden. Het conservatorium doet mee en de Kroeg van Klaas organiseert een avond met bandjes uit de buurt. Er wordt een beroep gedaan op een bijdrage vanuit het Buurtoverleg. Er zijn momenteel voldoende liquide middelen, dus het Buurtoverleg kan activiteiten ondersteunen.

Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom. De volgende vergadering is op 21 maart om 20.00 uur in het Poortershoes