Verslag Buurtoverleg 26 oktober 2016

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het overleg werd besproken. Maandag 26 oktober was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Het Buurtoverleg had wijkwethouder Ton Schroor uitgenodigd, maar de onderwerpen op de agenda zouden meer thuishoren bij stadsdeelcoördinator Eric Mooij. Hij was daarom aanwezig in plaats van de wijkwethouder. Fijn dat hij er was, maar jammer dat de wijkwethouder niet ook aanwezig was. De leden van het Buurtoverleg hadden graag persoonlijk met hem kennis willen maken (hij is toch al ongeveer een jaar onze wijkwethouder) en van hem persoonlijk willen horen hoe hij zijn rol in onze buurt ziet.

Convenant

Overigens waren de agendapunten waarvoor de heer Mooij was aangeschoven ook enerverend genoeg. Het onderwerp over de communicatie van de gemeente met bewonersorganisaties en bewoners bracht twee omwonenden van Café de Kleine Oosterpoort en twee omwonenden van de Trompborg (het voormalige ANWB-gebouw) naar de vergadering. In beide projecten zijn bewoners te laat of niet geïnformeerd over nieuwe plannen en vergunningen. Het zelf actief vergaren van informatie leverde in het geval van De Kleine Oosterpoort vaak een van-het-kastje-naar-de-muur-gevoel op. Ondertussen is er in 2009 een convenant afgesloten tussen de gemeente en bewonersorganisaties waarin staat hoe de gemeente communiceert met de bewonersorganisaties. Naar de mening van het Buurtoverleg zouden zij actief geïnformeerd moeten worden, maar het schijnt dat de gemeente Groningen als een van de laatste gemeenten in Nederland geen meldplicht heeft. De heer Mooij geeft aan dat vragen over de communicatie en het Convenant niet specifiek zijn voor de wijk Oosterpoort. Het is iets wat stadsbreed speelt. Hij stelt daarom voor om dit punt niet aan de wijkwethouder voor te leggen maar aan het gehele College. Voor wat betreft de gang van zaken rondom cafe De Kleine Oosterpoort zal hij een gesprek organiseren tussen de omwonenden/belanghebbenden en het hoofd van de VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wellicht kan zo duidelijkheid komen over de gang van zaken.

Trompborg en De Kleine Oosterpoort

Het overleg over de Trompborg tussen omwonenden en de projectontwikkelaar Vastgoed Groningen verloopt naar wens. Er zijn op verzoek van de omwonenden een aantal aanpassingen gedaan. Er wordt nog overlegd over het hek van het Cultuurcentrum, de lokatie van de vuilcontainers en het te verwachten parkeerprobleem. Er loopt een bezwaarprocedure van een individuele bewoner. Deze heeft betrekking op de toenemende parkeerdruk in de wijk door de bezoekerspasvergunningen die zullen worden afgegeven.

In het geval van De Kleine Oosterpoort heeft de rechter de exploitatievergunningen nietig verklaard. Op 13 oktober is de vergunning ingetrokken. Er is een voorlopige voorziening getroffen waardoor het café nog open is, maar er moeten nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Staddeelbeheerder Eric Mooij geeft aan dat die nog niet zijn ontvangen. Graag willen de bewoners geïnformeerd worden als de aanvragen binnenkomen.

…En verder

Er zijn plannen om een initiatievencafé in de Oosterpoort te houden. Het heeft de vorm van een inloopavond, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen of ideeën te delen. Doel is vooral om mensen bij elkaar te brengen. Een betere inrichting van het plein bij het conservatorium aan de Kop van de Meeuwerderweg zou dan een onderwerp kunnen zijn. Als meerdere partijen dit project willen steunen (denk aan ondernemers en het conservatorium), dan wil de gemeente hier ook aan bijdragen. Zodra er meer bekend is over het initiatievencafé, zal de Oosterpoorter daar natuurlijk over berichten. Een ander initiatief is de netwerkborrel die binnenkort wordt georganiseerd. Naar aanleiding van een ingezonden brief over de bereikbaarheid van wijkagenten wordt aangegeven dat de wijkagenten hier ook aanwezig zullen zijn. Voor meer informatie zie elders in deze Oosterpoorter.

De volgende vergadering van het Buurtoverleg vindt plaats op maandag 30 november om 20:00 uur in het Poortershoes. Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van harte welkom.