Verslag BUURTOVERLEG OOSTERPOORT maandag 27 januari 2014

geplaatst in: Buurtoverleg, Vergaderverslagen | 0

Verslag BUURTOVERLEG OOSTERPOORT maandag 27 januari 2014
van de Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, de Kop van Oost en het Europapark
(vastgesteld op 17 maart 2014)

Aanwezig: Ruurd de Boer (voorzitter), Richte Lameris, Ellen Westerveld, Margreet Schaaf, Andrina Grootjans, Erwin de Vries, Anton Scheepstra, Trinette Janssen, Leontien Hagevoort, Cees Smit en David Zomer
Gasten: Harrie Delemarre (Stadsbeheer) en een aantal buurtbewoners (agendapunt 2)
Jurjen Tichelaar (ex-notulist) en Jaap Bakkelo (voorzitter Poortershoes)
Afgemeld: Simon de Vries en Pauline v.d. Veen
Verslag: Tjeerd Flokstra

1) Opening en vaststellen agenda
Ruurd heet alle aanwezigen welkom.

2) Zelfbeheer openbare ruimte
Harrie Delemarre is te gast om dit onderwerp te bespreken. Helaas is Sjoerd Wagenaar, die het karretje van het zelfbeheer binnen Stadsbeheer Zuid trekt, wegens ziekenhuisopname verhinderd. Op een paar plekken in de Oosterpoort zijn al wat contacten gelegd op dit terrein (De Meeuwen, Barkmolenstraat). Directe aanleiding is een brief, gericht aan de bewonersorganisatie, waarin wordt aangekondigd dat de gemeente iets wil doen aan zelfbeheer door bewoners. Bezuinigingsoverwegingen zijn de aanleiding, maar het effect zal waarschijnlijk niet erg hoog zijn omdat er vooraf ook kosten gemaakt moeten worden (opplussen bijvoorbeeld). De gemeente werkt met kwaliteitsnormen (BORG). De basisnormen worden als gevolg van bezuinigingen teruggeschroefd. Daardoor gaat het basisniveau terug en dit is mogelijk door bewonersactiviteiten aan te vullen. Als er vanuit de bewoners niets gebeurt, dan zal het kwaliteitsniveau dalen. Maar Harrie geeft ook aan dat het in de praktijk vaak lastiger blijkt te zijn.
Stadsbeheer wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Men kan daarbij aan van alles denken, als voorbeelden noemt Harrie: geveltuintjes en boomspiegels maar ook onderhoud/beheer en grasmaaien Hij heeft verwezen naar een site van een dergelijk project in Almere, maar geeft tegelijkertijd aan dat het hier kleinschaliger zal beginnen. Wat er gaat gebeuren bepalen uiteindelijk de bewoners zelf. Stadsbeheer faciliteert de initiatieven. Het moet wel behapbaar blijven, dus geen zaken als rioolonderhoud. De buurt moet met voorstellen komen. Als er een groepje buurtbewoners zich meldt, zal het projectmatig worden opgetuigd en vormgegeven. Het moet wel een blijvende activiteit worden en daarvoor zullen zich trekkers moeten aandienen. Harrie benadrukt dat één en ander blijvend gemanaged moet worden.
Vanuit de bewoners van de Barkmolenstraat wordt aangegeven dat men daar een vooroverlegje heeft gehouden, waarin bleek dat er weinig animo voor een dergelijk project was. Veel bewoners ontbreekt het simpelweg aan tijd.
Harrie roept belangstellenden op om hun adresgegevens aan hem door te geven. Zij zullen dan door Stadsbeheer worden benaderd. Ook wordt afgesproken dat er een artikel over zelfbeheer in de komende Oosterpoorter zal worden gepubliceerd.
Naar aanleiding hiervan wordt Harrie gevraagd naar de stand van zaken van het verzoek van de bewoners van Brander en Stoker omtrent de bloembakken. Harrie antwoordt dat Stadsbeheer hier nog mee bezig is. (Harrie Delemarre en een aantal belangstellende bewoners verlaten de vergadering)

3) Wijziging notulist
Jurjen gaat als beheerder aan de slag in Sonde 2000 en zal daarom de vergadering van het buurtoverleg niet langer notuleren. De voorzitter bedankt Jurjen voor al zijn inspanningen in een reeks van jaren met een bloemetje en een presentje. (Jurjen verlaat de vergadering)

4) Verslag 2 december 2013
Verspreiding Oosterpoorters. Besloten is om de Oosterpoorter gefaseerd te verspreiden in de nee/nee-brievenbussen. Maandelijks blijven er ongeveer 50 exemplaren over die hiervoor worden ingezet. Oude nummers van de wijkkrant zijn te raadplegen op de site: Oosterpoorter.nl. En er liggen exemplaren in de Coop, Primera en het Poortershoes. Jaap Bakkelo vraagt of de wijkkrant ook kan worden verspreid in de Herepoortbuurt. De voorzitter verwijst hem naar het eigen buurtoverleg.
Verslag is hiermee vastgesteld.

5) Vervolg project De Meeuwen (n.a.v. mail bewoonster De Meeuwen)
Op initiatief van de Bam is er een bord geplaatst. Het buurtoverleg weet hier verder niets van af. In het verleden zijn er plannen geweest voor een parkje. Het gebied was opgenomen in het project Intensieve laagbouw, maar vanwege de crisis op de woningmarkt niet ingevuld. Kennelijk ziet de Bam nu weer mogelijkheden. Er zouden simpele woningen langs de Europaweg worden ontwikkeld en elders komen wat luxer woningen. Richte gaat navraag doen over de precieze plannen van de Bam.

6) Penningmeester
Erwin de Vries (Oosterpoorter sinds 1982) wordt benoemd tot de nieuwe penningmeester. Richte en Andrina gaan hem inwerken. Richte maakt nog wel de afrekening voor 2013. De voorzitter bedankt Richte voor zijn inspanningen als penningmeester met een bloemetje en een cadeaubon.

7) Zuidelijke ringweg/actiegroep Winschoterdaip open
De actiegroep “Winschoterdaip open” heeft een website geopend. Ze willen graag ondersteuning vanuit het buurtoverleg. De groep wil het diep onderdeel laten uitmaken van een recreatieve vaarroute. Hier zitten wel wat haken en ogen aan, gezien de aanwezigheid van de woonboten. Ook een vaardiepte van 2,50 meter lijkt moeilijk te realiseren. Maar een open waterverbinding lijkt uit historisch oogpunt een hele goede zaak. De initiatiefnemers zijn schippers. Het is niet bekend of het wijkbewoners zijn.
Het initiatief is te laat ontstaan om nog te worden meegenomen in de zienswijzen. Wel kan het aan de orde komen bij de bespreking van de zienswijzen en bij de invulling van het tussengebied.

8) Buurtborrels
Leontien licht het initiatief toe. De bedoeling is om alle in de wijk actieve belangenverenigingen en organisaties met elkaar kennis te laten maken en bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Naar schatting gaat het om 30 á 40 clubs. De borrel vindt plaats op 10 april van 17.00 tot 20.00 uur en heeft een doorlopend karakter. Voor de muzikale omlijsting zijn er contacten gelegd met het Conservatorium. Doel: elkaar zichtbaar maken.

9) Afvaardiging beheeroverleg 23 april (19.00 – 20.30 uur)
David en Trinette gaan hier naar toe. Harrie Delemarre komt wel met een agenda, maar er kunnen ook vanuit het buurtoverleg punten worden ingebracht. Moet wel over zaken gaan die het niveau van de losliggende stoeptegel ontstijgen.

10) Rondvraag en sluiting
De sneeuwpret in De Linie heeft het Jeugdjournaal gehaald.
Jaap Bakkelo meldt dat het Poortershoes, evenals vele andere accommodaties, onder druk staat. Op zich staat het Poortershoes er goed voor. De exploitatie wordt samengevoegd met die van de Oranjebuurt en Stadspark. De wijkfunctie wordt losgelaten. Jaap doet een beroep op de aanwezigen om het Poortershoes via het netwerk te promoten. Alle ruimtes worden geüpgraded en er wordt gestreefd naar 24/7 open. Het bestuur realiseert dat alles gericht moet zijn op overleven.
Anton vraagt of we iets moeten met sociale media. Zal over worden nagedacht.
Richte vraagt zich af of het buurtoverleg iets kan doen om te beijveren voor het voortbestaan van de sporthal in De Wijert. Hij betreurt het besluit om de hal te sluiten en vraagt zich af of de gemeente hier niet wat te megalomaan te werk gaat. Volgens Margreet is het allemaal vrij definitief.

Volgende vergaderingen: 17 maart, 19 mei en 16 juni (20.00 uur in Poortershoes)